På en kniv­sæg

BT - - STORTEST: MINIBILER -

Så som øn­sket, så gjort. Hver fem­te solg­te Ya­ris er en hy­brid, og til dens for­del ta­ler en sublim brænd­sto­fø­ko­no­mi, hvis kør­sels­be­ho­vet er kon­cen­tre­ret på hy­bri­dens ba­ne­halv­del - alt­så først og frem­mest me­get kør­sel i by­en, ik­ke for me­get på lan­de­vej og slet ik­ke på mo­tor­vej. For så kø­rer den op til 30,3 km/ l, hvil­ket in­gen af de an­dre kom­mer i nær­he­den af.

Til dens bag­del tæl­ler pri­sen på 200.000 kr. på nær en fem­mer. Og der­med er vi frem­me ved over­skrift ens kniv­sæg. For det er alt­så man­ge pen­ge for et styk­ke må­l­ret­tet tek­nik, når man for 40.000- 50.000 fær­re kro­ner får en på man­ge om­rå­der me­re mo­der­ne, me­re vel­kø­ren­de og bed­re ud­sty­ret bil i sam­me stør­rel­se. Gan­ske vist kun med ben­zin­mo­tor, men al­li­ge­vel. Så Ya­ris Hy­brid er for dem, der VIL tek­nik­ken, og for dem, der ger­ne be­ta­ler for Toy­o­tas so­li­de ry og go­de ser­vi­ce.

Hy­brid, brænd­sto­fø­ko­no­mi, ima­ge. Høj pris, or­di­nær bil, ak­tivt sik­ker­heds­ud­styr ik­ke mu­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.