Boom i an­tal­let af byløb

Sta­dig fl ere dan­ske by­er ar­ran­ge­rer ra­ce for hi­sto­ri­ske bi­ler

BT - - BILER - Af Hans Uff e Christensen huc@ bt. dk

OLDTI­MER

Da ar­ran­gø­rer­ne bag det nu­væ­ren­de Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix 1996 ar­ran­ge­re­de Dan­marks før­ste by­pla­ce­re­de mo­tor­løb i ny­e­re tid, var det ment som en en­gangs­fo­re­stil­ling i an­led­ning af Kø­ben­havns sta­tus som Eu­ro­pæ­isk Kul­tur­by sam­me år.

Be­gi­ven­he­den blev en dun­dren­de suc­ces og der­for gen­ta­get åre­ne eft er. Dog på skift en­de lo­ka­li­te­ter som Holmen, Fæl­led­par­ken og se­ne­st vej­net­tet om­kring den gam­le dyrsk­ssu­e­plads på Bel­la­høj. Byra­cet har ud­vik­let sig til et af de stør­ste, til­ba­ge­ven­den­de sports- og kul­tu­rar­ran­ge­men­ter i » Won­der­full Co­pen­ha­gen re­gi med ca. 30.000 til­sku­e­re.

» Så­dan et løb skal vi og­så ha­ve, « sag­de man i Aar­hus, og i 2010 var Clas­sic Ra­ce Aar­hus en re­a­li­te­tet ini­ti­e­ret af Ni­els Brø­ch­ner. 10.000 til­sku­e­re mød­te op. Til­sku­er­tal­let steg år eft er år til 30.000 i 2014.

Set i ly­set af, at Stor­kø­ben­havn har fem- seks gan­ge fl ere ind­byg­ge­re end Aar­hus, er det im­po­ne­ren­de, at østjy­der­ne kan sam­le li­ge så man­ge til­sku­e­re som kø­ben­hav­ner­ne. Blandt løft estæn­ger­ne er et til­ba­ge­ven­den­de indslag med For­mel 1 bi­ler. En halv ti­mes kør­sel vest for Aar­hus lig­ger Sil­ke­borg, og her er der og­så om­rå­der vel­eg­net for mo­tor­sport. Dels selv­føl­ge­lig Jyl­lands­rin­gen, hvor der sid­ste we­e­kend var hi­sto­risk festi­val med klas­ser op til 1981 plus ny­e­re yo­ung­ti­me­re. Til over­fl od har by­en fun­det plads til et hi­sto­risk ra­ce midt i by­en. Au­to­ma­nia Sil­ke­borg Au­to­mo­bil­festi­val fejrer i år sit 10 års ju­bilæum med bl. a. bil­træf på Søtor­vet, pa­ra­de­kør­sel og Dansand Clas­sic Sprint på Sø­vej.

Det kø­res som un­der al­le sprint­løb med en­kelt­start på tid. Og­så det­te løb sam­ler et be­ty­de­ligt an­tal til­sku­e­re li­ge som sprint­lø­bet i Vej­le, der er en del af Mun­ke­bo hil­lclim­bar­ran­ge­men­tet i by­ens sy­døst­li­ge ud­kant.

Roskil­de Ring

Se­ne­ste skud på stam­men er et oldti­mer- ra­ce i dansk ba­nesports hi­sto­ri­ske hjem­by. Roskil­de.

Det er 60 år si­den, at Roskil­de Ring åb­ne­de. Ju­bilæumslø­bet af­vik­les sidst i den­ne må­ned som en fejring af Skan­di­navi­ens før­ste per­ma­nen­te as­falt­ba­ne, der hu­se­de fl ere in­ter­na­tio­na­le For­mel 1 løb, ind­til an­læg­get blev luk­ket i 1968 eft er kla­ger bl. a. fra det nær­lig­gen­de sy­ge­hus.

Fo­kus er på bil­ty­per, der kun­ne ha­ve kørt på rin­gen i dens le­ve­tid.

Ju­bilæumslø­bet er åbent for bi­ler ind­til 1971, men og­så Le­gend klas­sen for gam­mel­dags ud­sen­de ra­cer­bi­ler med hyste­risk højty­den­de mo­tor­cy­kel­mo­to­rer dy­ster på 1,2 km. as­falt nær Vikin­ge­skibs­mu­se­et, Dom­kir­ken og hav­nen.

Lø­bet ar­ran­ge­res af fol­ke­ne bag Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix

Hi­sto­ri­ske Byløb 2015

med den tid­li­ge­re dan­ske For­mel 1 kø­rer Jac Nel­le­mann i spid­sen. Det bor­ger for kva­li­tet, og lø­bet bak­kes mas­sivt op af by­sty­ret med borg­me­ster Joy Mo­gen­sen i spid­sen. Blandt kø­rer­ne fi nder vi fl ere nav­ne, der i sin tid kør­te på den op­rin­de­li­ge Roskil­de Ring. Her­un­der 76- åri­ge Erik Martin Høy­er. der gen­nem kar­ri­e­ren tog 18 dan­ske mester­ska­ber., to eu­ro­pa­mester­ska­ber og et svensk mester­skab i di­ver­se bil­klas­ser. » Sid­ste år fi k vi genop­li­vet by­ens unik­ke for­tid med Den In­ter­na­tio­na­le Ra­cing Festi­val. Nu tak­ker vi ja til en ty­pe løb, der ser til­ba­ge på en svun­den stor­heds­tid in­den­for mo­tor­sport her i Roskil­de, og som må­ske kan en­de med at væ­re en år­ligt til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed, « si­ger Joy Mo­gen­sen.

Til ven­stre ses da­to­rer­ne for det­te års vig­tig­ste hi­sto­ri­ske byløb i Dan­mark. Min­dre ar­ran­ge­men­ter, der bl. a. af­vik­les på by­pla­ce­re­de kø­re­tek­ni­ske an­læg, er ik­ke med­ta­get.

Roskil­de Ring Hill Climb - en del af ju­bilæumslø­bet - er åbent for al­le ty­per af ra­cer­bi­ler fra For­mu­la Ju­ni­or til ra­cer­bi­ler fra de hi­sto­ri­ske klas­ser, ga­de­bi­ler, ral­ly­bi­ler til en mo­der­ne For­mel 1- ra­cer. På bil­le­det ses ba­ron Ot­to Re­edtz- Thot i Lo­tus un­der et tid­li­ge­re hil­lclimb nær Vej­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.