TIL­BA­GE HOS FAR

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is sam­ar­bej­de med sin nye træ­ner, den tredob­bel­te vin­der af French Open Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio, er sat i be­ro

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk WOZ­NI­A­CK­IS MAN­GE TRÆ­NE­RE

ALE­NE IGEN

Den tid­li­ge­re ver­den­set­ter Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio får al­li­ge­vel ik­ke mu­lig­he­den for at fø­re dan­ske Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki frem til kar­ri­e­rens før­ste Grand Slam- ti­tel om få uger i Pa­ris ved French Open.

» Sam­ar­bej­det er ble­vet sat i be­ro, « op­ly­ser Mikkel Nis­sen, der er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is dan­ske rå­d­gi­ver.

Før for­å­rets tur­ne­rin­ger på det lang­som­me grus­un­der­lag for­lød det el­lers, at 43- åri­ge Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio var an­sat som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is træ­ner frem til og med French Open, hvor­ef­ter re­sul­ta­ter­ne skul­le eva­lu­e­res.

» I det tid­li­ge for­år ar­bej­de­de de sam­men et par uger i Mi­a­mi. Men Sán­chez er bak­ket ud af af­ta­len, da hun ik­ke kun­ne få tin­ge­ne med al rej­se­ri­et til tur­ne­rin­ger­ne og fa­mi­li­e­li­vet til at hæn­ge sam­men, « si­ger Mikkel Nis­sen og for­kla­rer der­med, hvor­for man ik­ke har set hen­de ved Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is si­de i de se­ne­ste par ugers tur­ne­rin­ger i først Stutt­g­art og der­næst Madrid.

Giv­tigt sam­ar­bej­de

Der­med skri­ver spa­ni­e­ren sig ind i ræk­ken over man­ge træ­ne­re, som har væ­ret om­kring den dan­ske ten­nis­stjer­ne for hur­tigt at ry­ge ud igen. Hvor det de an­dre gan­ge of­test har væ­ret Woz­ni­a­cki- lej­ren, der har drop­pet træ­ner­ne, er mel­din­gen alt­så den­ne gang, at det er træ­ne­ren, der bak­ker ud af sam­ar­bej­det.

Det er dog ik­ke us­and­syn­ligt, at det, der har lig­net et me­get suc­ces­fuldt sam­ar­bej­de mel­lem Woz­ni­a­cki og Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio på et tids­punkt gen­op­ta­ges.

LØR­DAG 9. MAJ 2015

DEM HAR CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CK­IS HAFT SOM TRÆ­NER I KAR­RI­E­REN: MIKKEL NØR­BY:

Dan­ske­ren, der nu er sport­s­chef i KBs ten­nis­af­de­ling, træ­ne­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki over en knap et år lang pe­ri­o­de i 2004- 2005.

MOR­TEN CHRISTENSEN:

I dag er han as­si­ste­ren­de land­stræ­ner for det dan­ske Da­vis Cup- lands­hold, men han var Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is træ­ner, da hun vandt Wim­b­ledons ju­ni­o­r­ræk­ke i 2006.

FRE­DE­RIK FET­TER­LE­IN:

Den tid­li­ge­re ten­nis­spil­ler var til­knyt­tet Woz­ni­a­cki- lej­ren i 2007. An­sæt­tel­ses­for­hol­det va­re­de et halvt år.

KEN­NETH CARL­SEN:

Den nu­væ­ren­de land­stræ­ner as­si­ste­re­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki op til OL i 2008 i Bei­jing.

SVEN GROENEVELD:

Hol­læn­de­ren, der nu træ­ner Maria Sha­ra­pova, var til­knyt­tet Woz­ni­a­cki i den pe­ri­o­de, da hun i 2010 til 2012 lå num­mer et på ver­dens­rang­li­sten.

RI­CAR­DO SAN­CHEZ:

Spa­ni­e­ren fik ba­re to må­ne­der på træ­ner­pin­den, før Team Woz­ni­a­cki send­te ham på porten igen i be­gyn­del­sen af 2012.

THOMAS JO­HANS­SON:

Den tid­li­ge­re sven­ske top­spil­ler var til­knyt­tet Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fra Wim­b­ledons 2012- ud­ga­ve til ok­to­ber sam­me år.

THOMAS HÖG­STEDT:

Sven­ske­ren træ­ne­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fra ef­ter­å­ret 2013 til Au­stra­li­an Open 2014. Her­ef­ter blev han fy­ret, for­di Team Woz­ni­a­cki men­te, at han ik­ke gik til­stræk­ke­ligt hel­hjer­tet ind for sa­gen.

MI­CHA­EL MOR­TEN­SEN:

Den tid­li­ge­re dan­ske top­spil­ler tog over ef­ter Thomas Hög­stedt, men opgav sam­ar­bej­det ef­ter halvan­den må­ned i for­å­ret 2014, for­di han men­te, at Woz­ni­a­cki tænk­te på me­get an­det end ten­nis. Blandt an­det det fo­re­stå­en­de og se­ne­re af­ly­ste bryl­lup med gol­f­spil­le­ren Rory McIl­roy.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har sat sam­ar­bej­det med Arantxa Sán­chez Vi­ca­rio i be­ro. I re­sten af den­ne sæ­son skal hun fort­sat træ­nes af sin far, Pi­o­tr Woz­ni­a­cki, som her gi­ver hen­de des­si­ner un­der tors­da­gens kvart­fi­na­le ved Madrid Open mod Maria Sha­ra­pova. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.