’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mikkel Nis­sen, rå­d­gi­ver for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

Sán­chez er bak­ket ud af af­ta­len, da hun ik­ke kun­ne få tin­ge­ne med al rej­se­ri­et til tur­ne­rin­ger­ne og fa­mi­li­e­li­vet til at hæn­ge sam­men

» Trods pau­sen fra sam­ar­bej­det fast­hol­der de for­bin­del­sen til hin­an­den. Så når den­ne sæ­son er slut, er det af­ta­len, at de sæt­ter sig ned og læg­ger en plan. Hå­bet er, at et sam­ar­bej­de på me­re per­ma­nent plan kan bli­ve igang­s­at fra næ­ste års be­gyn­del­se, « si­ger Mikkel Nis­sen.

På ten­nis­ba­nen er det i hvert fald ty­de­ligt, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har få­et en mas­se ud af de råd, som grus­ba­ne­spe­ci­a­li­sten Arantxa San­chez Vi­ca­rio, der vandt French Open tre gan­ge i 1990er­ne, har gi­vet. Blandt an­det var Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ta­ben- de fi­na­list i Stutt­g­art, mens hun røg ud i kvart­fi­na­len i Madrid.

» Ca­ro­li­ne be­væ­ger sig bed­re end no­gen­sin­de på grus­un­der­la­get. Det vir­ker, som om hun er ble­vet me­re for­tro­lig med det. Jeg bli­ver ik­ke over­ra­sket, hvis hun le­ve­rer et stort re­sul­tat ved French Open, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der tid­li­ge­re har træ­net Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

I ste­det er Pi­o­tr Woz­ni­a­cki nu igen ene om at træ­ne sin dat­ter.

» Der bli­ver de kom­men­de må­ne­der in­gen æn­drin­ger i det team, som Ca­ro­li­ne har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.