FCK op­ru­ster trods un­der­skud

Stå­le Sol­bak­ken får til­ført 40- 50 mio. kr. til sit bud­get. FCK- ma­na­ge­ren af­vi­ser, at det skyl­des ære­frygt for FCM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LØ­VER MED ME­RE BID Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk

FC Kø­ben­havns ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken, kan i næ­ste sæ­son ope­re­re med et kon­kur­ren­ce­dyg­tigt bud­get, selv om Par­ken Sport & En­tertain­ment, der er sel­ska­bet bag FC Kø­ben­havn, har ned­ju­ste­ret de øko­no­mi­ske for­vent­nin­ger for regn­skabsår­et 2015.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger lig­ger der i regn­ska­bets sto­re mi­nus ind­lej­ret et mil­li­ontilskud til Stå­le Sol­bak­kens bud­get i stør­rel­ses­or­de­nen 40- 50 mio. kr.

Det be­ty­der, at der er sto­re fi­nan­si­el­le res­sour­cer til rå­dig­hed, for at mål­sæt­nin­gen om at bli­ve dansk me­ster i den kom­men­de sæ­son samt at kom­me i Cham­pions Le­ague- grup­pe­spil­let i to ud af fem sæ­so­ner bed­re kan re­a­li­se­res. Og­så selv om sel­ska­bet for­ven­ter et mi­nus før skat på mel­lem 15 og 25 mil­li­o­ner kro­ner – blandt an­det som en kon­se­kvens af, at FCK ef­ter alt at døm­me ik­ke vin­der det dan­ske mester­skab og der­for mis­ser mu­lig­he­den for Cham­pions Le­ague- fod­bold i næ­ste sæ­son.

» For os hand­ler det om, at vi på fod­bold­de­len op­ret­hol­der sats­nin­gen. Hvad det in­de­bæ­rer af kro­ner og øre, el­ler hvad det in­de­bæ­rer af pro­cen­ter, kan jeg ik­ke si­ge, men på den sport­s­li­ge del indstil­ler vi i for­hold til det, vi me­ner, der kræ­ves, og så må vi se, hvad det bli­ver, « si­ger FCKs ma­na­ger, Stå­le Sol­bak­ken.

Det er fri­sten­de at spe­ku­le­re i, at en af grun­de­ne til, at FCK væl­ger at opju­ste­re, er Jan Bech Andersen og Mat­t­hew Ben­hams ind­t­og i hen­holds­vis Brønd­by og FC Midtjyl­land, hvil­ket har gjort det svæ­re­re for FCK at re­a­li­se­re mål­sæt­nin­gen. En te­se FC Midtjyl­lands be­sty­rel­ses­for­mand, Ras­mus An­ker­sen, i går præ­sen­te­re­de over for BT.

» FC Kø­ben­havns spil­ler­bud­get er al­le­re­de væ­sent­ligt stør­re end vo­res, og hvis de me­ner, at der skal et end­nu stør­re bud­get til at slå os, ta­ger jeg det egent­ligt ba­re som ud­tryk for, at vi er svæ­re at ham­le op med, « sag­de han.

In­gen ho­kus po­kus

Stå­le Sol­bak­ken af­vi­ser dog pu­re, at der er ta­le om ære­frygt i FCK:

» Nej, vi føl­ger vo­res egen plan. Vi er jo en del af en kon­cern, og le­del­sen har sagt, at vi bi­be­hol­der sats- nin­gen, og den er grad­vis, så der er ik­ke me­re ho­kus po­kus i det, « slår nord­man­den fast.

Men det er vel en er­ken­del­se af, at det er ble­vet svæ­re­re at vin­de Su­per­liga­en?

» Ja, men Su­per­liga­en er jo én ting. Der har vi et stort bud­get, men vi vil ger­ne ud i Eu­ro­pa, og den op­ga­ve er ble­vet mar­kant svæ­re­re. «

FCK in­ve­ste­re­de sid­ste år 128 mil­li­o­ner kro­ner i trans­fer­ret­tig­he­der, og FCKs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Anders Hørs­holt, lover, at den in­ve­ste­rings­lyst fort­sæt­ter. Stå­le Sol­bak­ken kan der­for ro­ligt kig­ge på for­stærk­nin­ger, der gør det mu­ligt at re­a­li­se­re mål­sæt­nin­ger­ne.

Den før­ste til­gang er al­le­re­de på plads i form af den 21- åri­ge slo­ven­ske kant­spil­ler og lands­holds­spil­ler Benjamin Ver­bic, der kom­mer til klub­ben fra NK Cel­je.

FCK- ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken pe­ger på mar­kant svæ­re­re eu­ro­pæ­i­ske op­ga­ver som år­sag til, at han til næ­ste sæ­son får til­ført 40- 50 mio. kr. til sit bud­get, selv om klub­ben net­op har ned­ju­ste­ret for­vent­nin­ger­ne til års­regn­ska­bet, som Par­ken Sport & En­tertain­ment nu for­ven­ter går i mi­nus. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.