Tvivl­s­om til fi­na­le med dum ska­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PO­KAL­FI­NA­LE- PRO­FIL Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

Osama Ak­har­raz, der har væ­ret en stor del af år­sa­gen til FC Vestsjæl­lands opblom­string med 10 po­int i de se­ne­ste fem Su­per­liga­kam­pe, er tvivl­s­om til tors­da­gens po­kal­fi­na­le mod FC Kø­ben­havn, som hol­det og­så mø­der på man­dag i jag­ten på fle­re po­int i over­le­vel­ses­kam­pen for at bli­ve i Su­per­liga­en.

Og år­sa­gen er en smu­le bizar. Ef­ter han søn­dag be­gynd­te på bæn­ken – an­gi­ve­ligt på grund af træt­hed – men blev skif­tet ind og score­de det me­get vig­ti­ge sej­rs­mål mod FC Nord­s­jæl­land, star­te­de han al­le­re­de da­gen ef­ter in­de i re­ser­ve­holdskam­pen mod Es­b­jerg. Og her gik det galt.

» Han går ud med det, der lig­ner en for­stræk­ning, men det er ik­ke så slemt som først an­ta­get, « si­ger FCVtræ­ner Mi­cha­el Han­sen.

En mystisk dis­po­si­tion med en spil­ler, der alt­så blev spa­ret på første­hol­det, for­di han var træt, og nok og­så en be­slut­ning, træ­ner Mi­cha­el Han­sen set i baks­pej­let for­try­der.

Op­ti­mi­stisk Osama

I så fald skju­ler han det dog godt.

» Der er ik­ke no­gen grund til at snak­ke om, hvor­for han star­te­de ude ( mod FCN, red.). Det svar, jeg vil ha­ve fra dem, der star­ter ude, er, at de går ind og le­ve­rer, og det gjor­de han, « for­kla­rer Mi­cha­el Han­sen og fort­sæt­ter:

» Jeg gi­der slet ik­ke bru­ge kr­udt på, hvor­for han star­te­de ude mod Nord­s­jæl­land og spil­le­de re­ser­ve­holdskamp da­gen ef­ter. Han har den­ne ska­de, og jeg bru­ger kr­udt på, hvad jeg har af mid­ler til at slå FCK på man­dag og få Osama til at bli­ve en del af vo­res trup igen så hur­tigt som mu­ligt. «

Osama Ak­har­raz vil ik­ke sæt­te spørgs­måls­tegn ved træ­ne­rens dis­po­si­tio­ner, men kon­sta­te­rer blot, at genop­træ­nin­gen går godt frem mod de to kam­pe mod FC Kø­ben­havn.

» Det går fint med min ska­de. Det var ik­ke så slemt, som vi hav­de tro­et. Jeg har få­et en mas­se be­hand­ling, har lø­bet lidt og få­et mas­sa­ge for at få al­le af­falds­stof­fer­ne ud af krop­pen, « si­ger han og til­fø­jer:

» Jeg tror ik­ke så me­get på, at jeg kan spil­le al­le­re­de man­dag, for man skal og­så pas­se på med at kom­me alt for tid­ligt i gang, men jeg tror godt, at jeg kan væ­re med til po­kal­fi­na­len tors­dag. «

Osama Ak­har­raz jub­ler over sit mål til 2- 1 mod FCN. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.