’ Jeg vil til U21- EM’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OPTUR Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN

Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen ser ud til at ha­ve ramt for­men på det helt rig­ti­ge tids­punkt.

Snart ud­ta­ges trup­pen til U21- EM i Tjek­ki­et i ju­ni, og med sin tred­je scor­ing i de se­ne­ste tre kam­pe var den lang­lem­me­de an­gri­ber med til at spil­le en sejr på 2- 0 over FC Nord­s­jæl­land i hus.

» Jeg vil med til U21- EM. Jeg har jo am­bi­tio­ner om at kom­me vi­de­re i min kar­ri­e­re, og i den for­bin­del­se vil del­ta­gel­se væ­re et godt ud­stil­lings­vin­due. Jeg kan ik­ke ud­ta­le mig om mi­ne mu­lig­he­der. Men eft er An­dreas Cornelius jo desvær­re er ble­vet ska­det, er de næp­pe ble­vet min­dre, « sag­de Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen, der glæ­de­de sig over sej­ren.

» Nu er vi for al­vor til­ba­ge i kam­pen om bron­ze­me­dal­jer­ne. Eft er ne­der­la­get for­le­den ( 2- 5 mod FC Midtjyl­land, red.) har hu­mø­ret i trup­pen væ­ret et pænt styk­ke un­der mid­del. Men sej­ren over FCN er af vi­tal be­tyd­ning. Nu har vi li­ge så man­ge po­int som Brønd­by, der kan spil­le AaB ud af kam­pen om top­pla­ce­rin­ger­ne på søn­dag ( i mor­gen, red.). Alt i alt sy­nes jeg, at det teg­ner lyst for os igen, « sag­de Ni­co­lai Bro­ck­Mad­sen. dig kan væ­re med på det­te ni­veau, « sag­de Jonas Kam­per.

Ude af me­dal­je­kam­pen

Til gen­gæld hang man med ho­ve­d­et i FCN- lej­ren.

» Vo­res afl eve­rin­ger sav­ne­de i pe­ri­o­der præ­ci­sion. Ne­der­la­get be­ty­der, at vi for­ment­lig er ude af me­dal­je­kam­pen. Men på den lan­ge ba­ne fi k vi me­get ud af kam­pen. Fle­re af vo­res un­ge spil­le­re fi k chan­cen, og er­hver­ve­de sig der­med brug­bar Su­per­liga­er­fa­ring, « sag­de træ­ner Ola­fur Kri­stjans­son.

10 mi­nut­ter før tid måt­te han se off en­siv­spil­le­ren Uff e

ER RAN­DERS FC DET MEST OVERPRÆSTERENDE MAND­SKAB?

Først

Bech, der er in­de i bil­le­det til ud­ta­gel­se til U21- lands­hol­dets EM- trup, ud­gå med en mu­skel­ska­de i bag­lå­ret.

» Uff e øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig til pres­sen, « sag­de FCNs pres­se­chef, Kri­stoff er Skad­hau­ge, eft er kam­pen og til­fø­je­de:

» Men jeg kan si­ge så me­get, at han er langt ne­de og fryg­ter, at ska­den er så slem, at han går en læn­ge­re pau­se i mø­de. Pla­nen er, at han en af de kom­men­de da­ge gen­nem­går en scan­ning. Først når vi ken­der re­sul­ta­tet af den­ne, er det mu­ligt at si­ge, hvor­når han er klar til at spil­le fod­bold igen. «

kom­mer FC Midtjyl­land. In­gen over, in­gen ved si­den af, og li­ge ne­den­for fi nder vi Ho­bro – men så kom­mer Ran­ders. Sta­dig en del af bron­ze­kam­pen, der me­re og me­re lig­ner en du­el med Brønd­by, der har et mar­kant stør­re bud­get – det er im­po­ne­ren­de. Og jeg kan ik­ke la­de væ­re med at hyl­de Co­lin Todd, der ik­ke har den sto­re lyst til at gø­re fod­bold en dyt me­re be­svær­lig end nød­ven­digt. Ran­ders’ suc­ces – for det er den nu­væ­ren­de pla­ce­ring ud­tryk for – bun­der i simp­le dy­der. Tak for det.

Mikkel Kal­le­søe ( 4) ind for Jonas Kam­per ( 70.), Vik­tor Lund­berg ( 7) ind for Dji­by Fall ( 70.), Jo­el Al­lans­son ind for Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen ( 80.)

Ni­co­lai Poul­sen ( 30.), Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen ( 45.) Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen, der her jub­ler med Ni­co­lai Poul­sen på ryg­gen ef­ter sin scor­ing til 1- 0, vil ger­ne vi­de­re i kar­ri­e­ren og hå­ber der­for på en plads i den dan­ske trup til U21- EM, der spil­les i Tjek­ki­et i ju­ni. Fo­to: Bo Am­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.