Myten om de man­ge kam­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HOLD OP, HVOR skal man tit læg­ge øre til di­ver­se ma­na­ge­re, som hy­ler over det sam­men­pres­se­de kamp­pro­gram. Ik­ke mindst i Eng­land, hvor de sto­re hold hver sæ­son kæm­per på fi re fron­ter. To hjem­li­ge po­kal­tur­ne­rin­ger, Eu­ro­pa og na­tur­lig­vis Pre­mi­er Le­ague.

Det sy­nes at væ­re en au­to­mat- re­ak­tion, at det er godt at ha­ve lang tid mel­lem kam­pe­ne, så vi ’ kan træ­ne godt, hvi­le og for­be­re­de os or­dent­ligt’. I den­ne sæ­son sy­nes det ba­re over­ho­ve­det ik­ke at ha­ve væ­ret en for­del.

Jeg fi k tan­ken, da jeg sad og så Cham­pions Le­ague kam­pen mel­lem FC Bar­ce­lo­na og Bay­ern Mün­chen for­le­den aft en, for her måt­te Bay­ern Mün­chen jo kon­sta­te­re, at man for an­den sæ­son i træk kom vold­somt til kort mod et af de span­ske stor­hold. Selv om hi­sto­ri­en i beg­ge til­fæl­de var den, at spa­ni­er­ne var van­vit­tigt pres­se­de i topkam­pen i den hjem­li­ge liga, mens Bay­ern for længst var tysk me­ster og der­for hav­de op­ti­ma­le be­tin­gel­ser i sin for­be­re­del­se. For­de­len har i Bay­erns til­fæl­de væ­ret til at over­skue, om jeg så må si­ge … MEN NU ER det­te jo en klum­me om Pre­mi­er Le­ague, så der­for vend­te jeg selv­føl­ge­lig blik­ket mod Eng­land for li­ge at tjek­ke, hvor­dan sta­tus er i den liga, som har ry for at væ­re den hår­de­ste af al­le. Lad os kig­ge på top­pen først.

Her vi­ser det sig fak­tisk, at an­tal­let af kam­pe er li­ge­fremt pro­por­tio­nalt med hol­de­nes form nu, hvor det he­le skal af­gø­res. Chel­sea var den en­gel­ske klub, der le­ve­de længst i eu­ro­pæ­isk fod­bold, li­ge­som Mourin­ho & Co. nå­e­de fi na­len i Ca­pi­tal One Cup. Det har be­ty­det, at den i øv­rigt re­la­tivt smal­le trup har spil­let 51 kam­pe i sæ­so­nen. Og det er vist gå­et me­get godt.

Sam­me an­tal kam­pe er Ar­se­nal op­pe på. Med i Cham­pi- ons Le­ague frem til ot­ten­de­dels­fi na­ler­ne og i FA Cup fi na­len. Og som Chel­sea i blæn­den­de form på det se­ne­ste.

Så er der Man­che­ster Ci­ty. Hol­det er rø­get for­holds­vis hur­tigt ud af al­le ’ de øv­ri­ge tur­ne­rin­ger’ og har så­le­des kun­net kon­cen­tre­re sig 100 pro­cent om Pre­mi­er Le­ague si­den mid­ten af marts. Man­che­ster Ci­ty har spil­let 47 kam­pe, alt­så fi re fær­re end bå­de Ar­se­nal og Chel­sea, men in­gen vil vel på­stå, at det har sat sit po­si­ti­ve aft ryk på hol­dets sæ­son. Man har til­sy­ne­la­den­de ik­ke haft no­get over­skud at tæ­re på.

En­de­lig er der Man­che­ster Uni­ted, der jo har spil­let hi­sto­risk få kam­pe i den­ne sæ­son. In­gen Eu­ro­pa Cup, blæst ud af Ca­pi­tal One Cup med det sam­me og så en stil­le kvart­fi na­le­plads i FA Cup’en. Uni­ted har blot spil­let 40 kam­pe i alt i den­ne sæ­son, hvor man i de se­ne­ste 20 år har nær­met sig 60 kam­pe på nu­væ­ren­de tids­punkt. No­gen eff ekt? Det kan man ik­ke si­ge. Tvær­ti­mod er hol­det gå­et helt i stå her til sidst eft er en loven­de pe­ri­o­de i fe­bru­ar/ marts. MEN HVAD SÅ i bun­den? Her for­tæl­ler myten jo, at det bedst kan be­ta­le sig at ry­ge tid­ligt ud af FA Cup’en, hvis man er i nedryk­nings­fa­re, for så ri­si­ke­rer man ik­ke dis­se ’ be­svær­li­ge kam­pe’ læn­ge­re hen­ne i for­lø­bet, som tru­er med at stjæ­le bå­de fy­si­ske res­sour­cer og men­talt fo­kus. Nej, føj da, tænk hvis man skul­le få et cup run! I den­ne sæ­son er Aston Vil­la det ene­ste af bund­hol­de­ne, som er gå­et he­le vej­en i FA Cup’en, og det er sam­ti­dig det af de nedryk­nings­tru­e­de hold, der sam­men med Lei­ce­ster har vist den bed­ste form i Pre­mi­er Le­ague. Newcast­le, Burn­ley, Hull og Qu­e­ens Park Ran­gers røg ud al­le­re­de i tred­je run­de og er dem, der er i den dår­lig­ste for­fat­ning p. t. Pud­sigt.

Jeg kan umid­del­bart pe­ge på tre år­sa­ger til, at det er en for­del at spil­le man­ge kam­pe. 1. FOD­BOLD­SPIL­LE­RE KAN fak­tisk godt li­de at spil­le fod­bold! Tro det el­ler ej. Så me­get kan jeg da hu­ske fra min egen tid som spil­ler, at det var fe­de­re at spil­le kamp end at træ­ne. 2. SEJ­RE AV­LER selv­til­lid. Hvis man spil­ler man­ge kam­pe, er det jo, for­di man vin­der man­ge kam­pe. Og for ek­sem­pel i Aston Vil­las til­fæl­de vir­ker det i den grad, som om man har kun­net bru­ge FA Cup’en som af­sæt til kam­pe­ne i li­ga­en. Til­hæn­ger­ne har væ­ret el­le­vil­de, og al­le i klub­ben har få­et vin­ger. 3. TRUP­PER­NE ER sam­men­sat til at spil­le man­ge kam­pe. Det ska­ber uro, hvis der er for man­ge spil­le­re, der er inak­ti­ve over en læn­ge­re pe­ri­o­de. Med man­ge kam­pe i ka­len­de­ren bli­ver der me­re spil­le­tid til den en­kel­te. Hvad skal Man­che­ster Uni­ted med en trup på 25 spil­le­re, hvis der kun er kamp en gang om ugen?

Der er man­ge an­dre for­kla­rin­ger, jeg ved det. Sherwood i Vil­la, me­tal­træt­hed i Man­che­ster Ci­ty, ska­der i Man­che­ster Uni­ted. Bliv selv ved.

Men der er ba­re me­get, der ty­der på, at det ik­ke er no­gen ulem­pe for fod­bold­spil­le­re at spil­le man­ge fod­bold­kam­pe.

Selv­om Chel­sea har spil­let man­ge kam­pe i den­ne sæ­son, har hol­det be­vist, at det ik­ke nød­ven­dig­vis er en ulem­pe, ved at vin­de Pre­mi­er Le­ague og Ca­pi­tal One Cup, samt væ­re det en­gel­ske hold der nå­e­de længst i Cham­pions Le­ague. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.