Hot or not in­den E

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPA­NI­ENS GRAND PRIX i mor­gen mar­ke­rer star­ten på den eu­ro­pæ­i­ske For­mel 1- sæ­son 2015, og det er der­for et pas­sen­de tids­punkt at se på styr­ke­for­hol­det i fel­tet. Hvem er hot, og hvem er ( s) not li­ge nu og her i F1? Her er min vur­de­ring af de 10 hold på en ska­la fra 1 til 6. MER­CE­DES er i særklas­se. Ty­sker­ne le­ver sta­dig højt på det for­spring, de­res ul­trastær­ke mo­tor gav dem, da det nye tur­bo- reg­le­ment blev ind­ført i sid­ste sæ­son. I lø­bet af vin­te­r­en har Mer­ce­des- in­ge­ni­ø­rer­ne hen­tet yder­li­ge­re 30- 40 hk ud af V6e­ren, og når man kom­bi­ne­rer fel­tets ab­so­lut bed­ste mo­tor med en rig­tig god bil og to go­de kørere som Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg, er der ik­ke så me­get at rafl e om: Mer­ce­des vil og­så do­mi­ne­re For­mel 1- sæ­so­nen 2015. Men pres­set på Mer­ce­des er stør­re end i 2014, og mens Ha­milt­on må­ske kø­rer bed­re end no­gen­sin­de, er Ros­berg i kri­se. Ty­ske­ren, der sid­ste år læn­ge lig­ne­de en po­ten­ti­el ver­dens­me­ster, kan ik­ke læn­ge­re føl­ge med eng­læn­de­ren, og når Ha­milt­on kø­rer fra sejr til sejr, må Ros­bergs 2015- sæ­son be­teg­nes som skuff en­de. RED BULL er i kri­se. Ta­bet af Se­ba­sti­an Vet­tel og su­per- de­sig­ne­ren Adrian Neweys se­mi- pen­sio­ne­ring er slemt nok, men den vig­tig­ste år­sag til ned­t­u­ren er Re­nault- mo­to­ren. Mens bå­de Mer­ce­des og Fer­ra­ri i lø­bet af vin­te­r­en hen­te­de man­ge ’ nye’ he­ste­kræf­ter ud af de­res mo­to­rer, stod Re­nault i bed­ste fald stil­le – fak­tisk er der dem i Red Bull- or­ga­ni­sa­tio­nen, der me­ner, at den fran­ske mo­tor re­elt er sva­ge­re end i 2014. Da­ni­el Ric­ci­ar­do gør, hvad han kan, men vir­ker for ung og uer­fa­ren til at kun­ne le­de tea­met ud af kri­sen. Da­ni­il Kvy­at er end­nu yn­gre og end­nu me­re uer­fa­ren, og me­get ty­der på, at chan­cen hos Red Bull er kom­met for tid­ligt i kar­ri­e­ren for den un­ge rus­ser.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Red Bulls Da­ni­el Ric­ci­ar­do gjor­de det frem­ra­gen­de i sid­ste sæ­son, men er i år hæm­met af en Re­nault- mo­tor, der har mi­stet kraft i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.