KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PE­TER NY­GAARD,

TORO ROS­SO li­der og­så un­der den sva­ge Re­nault- mo­tor, men det ser til ti­der ud, som om Red Bulls ju­ni­o­r­team har byg­get en bed­re 2015- mo­del end ’ første­hol­det’. Sam­ti­dig er de­butan­ter­ne Max Ver­stap­pen ( 17 år!) og Car­los Sainz Jr. sta­dig så un­ge, uim­po­ne­re­de og vil­de med at væ­re For­mel 1- kørere, at tea­met vir­ker min­dre desil­lu­sio­ne­ret end Red Bull- kol­le­ger­ne. FOR­CE IN­DIA er en af årets stør­ste skuff el­ser. Sid­ste år lå tea­met i top­pen af mid­ter­fel­tet, men lig­ger nu i bun­den. Med de stær­ke Mer­ce­des- mo­to­rer må sel­ve bi­len væ­re pro­ble­met, og me­get ty­der på, det hand­ler om ae­ro­dy­na­mik: For­ce In­dia er skift et fra sin egen for­æl­de­de vind­t­un­nel til Toy­o­tas high­tech- fa­ci­li­te­ter i Køln. På lang sigt er det en rig­tig løs­ning, men det vir­ker, som om om­stil­lin­gen kræ­ver me­re tid end ven­tet. Kø­rer­ne Ni­co Hül­ken­berg og Ser­gio Pe­rez gør det OK, men li­der beg­ge un­der tea­mets stram­me øko­no­mi. McLA­REN kæm­per med den nye Hon­da- mo­tor. Den ja­pan­ske V6 ´ er er hver­ken så stærk el­ler så på­li­de­lig som kon­kur­ren­ter­nes, og det hæm­mer ud­vik­lin­gen af bi­len. Det er ty­de­ligt, at Hon­da har un­der­vur­de­ret op­ga­ven, og de man­ge mo­tor­pro­ble­mer be­ty­der, at in­gen re­elt ved, hvor god McLa­rens 2015- mo­del er ( men hi­sto­ri­en vi­ser, at de byg­ge­de skod- bi­ler i bå­de 2013 og 2014...). Ind­til nu vir­ker det, som om bå­de Jen­son But­ton og Fer­nan­do Alonso hol­der mo­ti­va­tio­nen op­pe. Men hvor læn­ge? MA­NOR over­le­ve­de en be­ta­lings­stands­ning i lø­bet af vin­te­r­en og kom der­for alt for sent i gang med 2015- pro­gram­met. Tea­met kø­rer sta­dig med en mo­di­fi ce­ret 2014- mo­del og de gam­le Fer­ra­ri- mo­to­rer. Læg der­til, at hver­ken Will Ste­vens el­ler Ro­ber­to Mer­hi kom­mer fra den øver­ste skuff e med For­mel 1- kørere, og tea­met er ga­ran­te­ret sid­ste­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.