TIN­KOV HØV­LER LØS

Bjar­ne Ri­is var doven og dyr, hæv­der Tin­kof­fSaxos rus­si­ske hol­de­jer. Bil­le­det er me­re nu­an­ce­ret, ty­der re­ak­tio­ner fra cy­kel­mil­jø­et på

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - RA­MASJANG Lars B. Jør­gen­sen og Da­ni­el Re­mar Lund lbj@ spor­ten. dk da­lu@ spor­ten. dk

Det er kri­gens vin­de­re, der får lov at skri­ve hi­sto­ri­en, når rø­gen har lagt sig.

Den lov­mæs­sig­hed har Tin­koff- Saxos rus­si­ske hol­de­jer, Oleg Tin­kov, be­nyt­tet til bå­de at spar­ke bag­ud og så el­lers teg­ne et sig­na­le­ment af Bjar­ne Ri­is som bå­de doven, lønt­ung og fra­væ­ren­de ef­ter det dra­ma­ti­ske op­gør, der end­te med en fy­re­sed­del til cy­kel­hol­dets dan­ske grund­læg­ger i marts i år.

I sin blog på cycling­news. com fik Oleg Tin­kov al­le­re­de tors­dag af­ten ra­set igen­nem med en se­rie af re­to­ri­ske hånd­kantslag mod Bjar­ne Ri­is.

» Jeg tror, at folk nu for­står, hvor­for Bjar­ne Ri­is måt­te for­la­de hol­det. Han la­ve­de fak­tisk ik­ke det sto­re. Hans rol­le var at sid­de i hold­bi­len, be­stem­me tak­tik­ken og gi­ve des­si­ner til ryt­ter­ne for at mo­ti­ve­re dem. Han var ik­ke in­vol­ve­ret i ryt­ter­nes for­be­re­del­se el­ler træ­ning. Det var dét, jeg vil­le ha­ve ham til at gø­re, men han gjor­de det ik­ke. Det er en af grun­de­ne til, at vi brød med hin­an­den, « skrev Tin­kov, som der­med brød den tavs­hed, par­ter­ne el­lers har på­lagt hin­an­den for at læg­ge låg på stri­dig­he­der­ne.

Tavs Ri­is

Fo­re­lø­big har Ri­is valgt at hol­de sin del af af­ta­len og ik­ke kom­men­te­re på den ex­cen­tri­ske rus­sers tira­der. Men helt ui­mod­sagt har Oleg Tin­ko­vs se­ne­ste ud­s­lip dog ik­ke få­et lov at kom­me igen­nem me­di­e­ma­ski­nen.

Saxo Banks di­rek­tør, Lars Sei­er Christensen, bad i går på en pæn må­de Oleg Tin­kov om at hol­de kæft og i øv­rigt respek­te­re par­ter­nes kon­trakt­li­ge af­ta­le om ik­ke at hæn­ge be­skidt va­ske­tøj til tør­re i det of­fent­li­ge rum.

» Da Ri­is og Tin­kov gik hver sin vej for no­get tid si­den, var det blandt an­det med en af­ta­le om ik­ke at kom­men­te­re yder­li­ge­re på sa­gen of­fent­ligt. Den af­ta­le bør Oleg og­så over­hol­de, og det skuf­fer mig, at al­le ik­ke blot kan se fremad nu. Det vil jeg op­for­dre til, at vi gør. Sæ­so­nens al­ler­vig­tig­ste op­ga­ver står for dø­ren nu, og Con­ta­dor og hans bomstær­ke Giro- team bør ha­ve ro til at kon­cen­tre­re sig, « skrev Sei­er i ud­ta­lel­ser til BT.

Ef­ter­mæ­le

Spørgs­må­let er så, om det sid­ste ord er sagt. El­ler om Bjar­ne Ri­is snart fø­ler trang til at gi­ve sin ver­sion af, hvad der ske­te i ti­den frem til for­års­sæ­so­nens fa­ta­le ri­ve­gil­de.

Ind­til det sker, må Ri­is sæt­te sin lid til, at iagt­ta­ge­re fra mil­jø­et vær­ner om hans ef­ter­mæ­le og for­sø­ger at gi­ve den sort- hvi­de dis­kus­sion de for­nød­ne nu­an­cer.

I det an­se­te magasin ProCycling ud­tryk­ker den tid­li­ge­re Tour­b­jerg­kon­ge Ro­bert Mil­lar frygt for kon­se­kven­ser­ne af Oleg Tin­ko­vs magt­be­fø­jel­ser over for en trup, der ik­ke læn­ge­re kan reg­ne med Bjar­ne Ri­is som buf­fer.

LØR­DAG 9. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.