’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ro­bert Mil­lar

Tin­kov har ik­ke den for­nød­ne ind­sigt i de en­kel­te ryt­te­re til at gi­ve dem den op­bak­ning og mo­ti­va­tion, de be­hø­ver. Han bur­de hol­de sig væk og kun kom­me et par da­ge

» Jeg tviv­ler på, at der nu er no­gen, som kan for­tæl­le Tin­kov, at han er galt på den. Ri­is kun­ne og gjor­de det for­ment­lig og­så. Nu da han er væk, er der et stort tom­rum, der ik­ke kan fyl­des ud med syr­li­ge twe­ets og al­min­de­ligt rå­be­ri, « skri­ver Ro­bert Mil­lar, der som ak­tiv nå­e­de at kø­re på hold med Jesper Ski­b­by på TVM.

» I ste­det for ( Ri­is, red.) kan man­den med den plet­fri te­int og den svul­men­de pen­ge­pung sid­de i føl­ge­bi­len og le­ge cy­kel­løb. Ik­ke på et vi­deo­spil, men med rig­ti­ge men­ne­sker. Det er fa­ren ved overen­tu­si­a­sti­ske ama­tø­rer; de tror, de ved bedst og jo fle­re pen­ge, de­sto me­re tror de sig sik­re på, at de kan gø­re det bed­re end de al­min­de­ligt an­sat­te, der kæm­per ved si­den af dem, « ly­der Mil­lars syr­li­ge sig­na­le­ment af Tin­koff- Saxos ri­ge su­gar dad­dy.

De­struk­tiv ef­fekt

Når Al­ber­to Con­ta­dor og de re­ste­ren­de ot­te ryt­te­re i Tin­koff- Saxos Giro- trup sky­des ned ad startram­pen til hold­kørs­len i det ita­li­en­ske eta­pe­løb i ef­ter­mid­dag, kan Oleg Tin­ko­vs til­ste­de­væ­rel­se få di­rek­te de­struk­tiv ef­fekt, ad­va­rer Mil­lar.

» Tin­kov har ik­ke den for­nød­ne ind­sigt i de en­kel­te ryt­te­re til at gi­ve dem den op­bak­ning og mo­ti­va­tion, de be­hø­ver. Han bur­de hol­de sig væk og kun kom­me et par da­ge. Hvis han be­gyn­der at læg­ge si­ne for­vent­nin­ger ned over hol­det, er det en fejl, for de fy­si­ske og men­tale ud­for­drin­ger er al­le­re­de sto­re nok i for­vej­en, « me­ner Mil­lar.

Net­op den sa­lig­gø­ren­de bal­last fra en kar­ri­e­re som ak­tiv er no­get af det, Ri­is kun­ne by­de ind med i den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.