S I RI­IS’ EF­TER­MÆ­LE

Det skrev Oleg Tin­kov:

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LØR­DAG 9. MAJ 2015 tid, da der stod bå­de hol­de­jer og sport­s­di­rek­tør på cy­kelka­sket­ten.

Det for­tæl­ler den ny­pen­sio­ne­re­de hol­land­ske ryt­ter Kar­sten Kroon, der i to om­gan­ge var i stald hos Ri­is.

» Som per­son kan jeg godt li­de Bjar­ne. Du kan sto­le på ham, han be­ta­ler løn til si­ne ryt­te­re, ved hvad cyk­ling hand­ler om, hvor hårdt det er og er god til at mo­ti­ve­re si­ne ryt­te­re og respek­te­rer dem, for det job de ud­fø­rer, « sag­de Kroon for ny­lig i et in­ter­view med Vel­or­o­pa.

Som per­son har Ri­is dog og­så for­an­dret sig med ti­den. Det for­nem­me­de Kroon selv, da han re­tur- ne­re­de til Saxo- Tin­koff eft er et par ind­brin­gen­de sæ­so­ner hos BMC.

» En sport­s­di­rek­tør skal væ­re hård, men og­så men­ne­ske­lig. Og da jeg som nævnt selv har brug for en, der læg­ger pres på, tænk­te jeg fak­tisk no­gen gan­ge mod slut­nin­gen af min kar­ri­e­re: ’ Du er sgu ved at bli­ve blød, Bjar­ne’. Men det er lidt en uen­de­lig dis­kus­sion, for al­le ryt­te­re er in­di­vi­du­el­le, og den go­de sport­s­di­rek­tør for­mår net­op at va­ri­e­re sin mand­skabs­ple­je, « er­klæ­rer Kar­sten Kroon. Jeg tror, at folk nu for­står, hvor­for Bjar­ne Ri­is måt­te for­la­de hol­det. Han la­ve­de fak­tisk ik­ke det sto­re. Hans rol­le var at sid­de i hold­bi­len, be­stem­me tak­tik­ken og gi­ve des­si­ner til ryt­ter­ne for at mo­ti­ve­re dem. Han var ik­ke in­vol­ve­ret i ryt­ter­nes for­be­re­del­se el­ler træ­ning. Det var dét, jeg vil­le ha­ve ham til at gø­re, men han gjor­de det ik­ke. Det er en af grun­de­ne til, at vi brød med hin­an­den. Vi end­te op med to eje­re. Bjar­ne Ri­is var eks- eje­ren og end­te uden no­gen spe­ci­el rol­le i 18 må­ne­der. Det var der­for, jeg var nødt til at stop­pe det. Han var for dyr at ha­ve ren­den­de uden at la­ve no­get. Jeg indså, at vi ik­ke hav­de brug for ham. Når du fjer­ner no­gen, og in­tet æn­drer sig, be­ty­der det, at der ik­ke var brug for dem. Jeg tror ik­ke, at jeg har min­dre ka­ris­ma end Bjar­ne. Jeg ser mig selv som en okay er­stat­ning for ham. Nu kom­mer jeg til at væ­re i hold­bi­len, men jeg in­vol­ve­rer mig ik­ke i løb­stak­tik­ken el­ler – det er op til sport­s­di­rek­tø­rer­ne.

Da Oleg Tin­kov fy­re­de Bjar­ne Ri­is fra Tin­koff- Saxo i slut­nin­gen af marts, blev der la­vet en af­ta­le om ik­ke at kom­men­te­re på sa­gen i me­di­er­ne. Al­li­ge­vel send­te den rus­si­ske ejer tors­dag fle­re stikpil­ler mod den tid­li­ge­re team ma­na­ger i sin blog på cycling­news. com. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.