Con­ta­dor og den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DET VIL­DE PRO­JEKT Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Den span­ske su­per­stjer­ne Al­ber­to Con­ta­dors for­søg på at gå i Marco Pan­ta­nis fod­spor er per de­fi ni­tion dømt til at mis­lyk­kes, men den 32- åri­ge Tin­koff - Saxo- kap­ta­jn er pa­rat til at fejle fa­ta­lt i rol­len som stor­fa­vo­rit.

Det skal ik­ke kun­ne la­de sig gø­re. Al sund lo­gik pe­ger stik mod­sat. Lad væ­re at gø­re for­sø­get på at vin­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce sam­me år. Gør dig in­gen il­lu­sio­ner om egen styr­ke og stor­hed. Og lad dig ik­ke nar­re af hi­sto­ri­ens blænd­værk.

Tro mod sin kri­ge­ri­ske na­tur har Al­ber­to Con­ta­dor be­slut­tet sig for at gen­ta­ge Marco Pan­ta­nis be­drift fra 1998. Den af­dø­de su­per­k­la­trer er den sid­ste til at ha­ve fuld­byr­det mis­sio­nen. Men Con­ta­dor be­hø­ver ik­ke skæ­ve læn­ge­re væk end mod sin Tin­koff - Saxo kol­le­ga Ivan Bas­so for at få skræm­me­ek­semp­let på den spænd­te bu­es vild­ve­je.

Bas­so tæt på

Ivan Bas­so var el­lers godt på vej i 2006. An­spo­ret af Team CSCs grund­læg­ger og træ­nings- ta­lis­man Bjar­ne Ri­is, der over for Ber­ling­s­ke gjor­de det klart, at sne­dig plan­læg­ning var nøg­len til suc­ces for Bas­so. Den ita­li­en­ske Team CSC- kap­ta­jn kvit­te­re­de da og­så ved at vin­de Giro d’Ita­lia i knu­sen­de su­veræn stil.

Godt en må­ned se­ne­re var Bas­so af­slø­ret som kun­de hos den span­ske hek­sedok­tor og bloddo­ping­spe­ci­a­list Eu­fe­mi­a­no Fu­en­tes. Skan­da­len be­tød exit fra Tour de Fran­ce for Bas­so, og si­den har in­gen vo­vet pel­sen for at gabe over sæ­so­nens to stør­ste eta­pe­løb.

Spørgs­må­let er, om det umu­li­ge sta­dig er mu­ligt. I dét, man­ge i cy­kel­spor­ten kal­der en mo­der­ne tidsal­der med stærkt re­du­ce­re­de mu­lig­he­der for at fy­re på fra apo­te­ker­nes fy- fy hyl­der.

Har fejl­et før

Al­ber­to Con­ta­dor er klar til at gi­ve den umu­li­ge drøm et skud.

» Hvis jeg skul­le vin­de Tour de Fran­ce igen, vil­le det ik­ke til­fø­re min sej­rs­li­ste det sto­re. Uan­set hvor svært et Tour de Fran­ce, vi ta­ler om. At vin­de Giro­en og Tour de Fran­ce sam­me år løft er det he­le til et nyt ni­veau. Det bli­ver selv­føl­ge­lig me­get hårdt, men det er og­så det, der gør det in­ter­es­sant. Hvis du ik­ke gør for­sø­get, vil du ik­ke vi­de, om det er mu­ligt, « si­ger Con­ta­dor til ProCycling.

I 2011 for­søg­te Al­ber­to Con­ta­dor sig før­ste gang med den djæ­vel­ske double. Uden held. Eft er at ha­ve vun­det et svagt be­sat Giro d’Ita­lia, blev Con­ta­dor smidt for de un­ge lø­ver i Tour de Fran­ce. Han slut­te­de træt, ud­slukt og de­mo­ti­ve­ret på en fem­te­plads, men blev eft er eget ud­sagn og­så sendt til Frank­rig uden at væ­re for­be­redt.

Per­fekt for­be­redt

Den­ne gang hæv­der Con­ta­dor at ha­ve lært lek­tien. Med en me­get lang­somt sti­gen­de form­kur­ve, et træ­nings­pro­gram med fo­kus på man­ge høj­de­me­ter frem for scoo­ter­pa­ce og re­la­tivt få løbs­ki­lo­me­ter. De kom­men­de tre uger vil så vi­se, om Con­ta­dor og­så har et for­svar over for ri­va­ler­nes stan­dret, når det bli­ver blo­dig al­vor. For­men er sat til at skul­le ram­me 100 pro­cent. Min­dre kan ik­ke gø­re det.

» Hvis du vil vin­de en Grand Tour er du nødt til at væ­re på 100 pro­cent. Jeg er ik­ke den ty­pe, der kø­rer med en lom­me­reg­ner i bag­lom­men. Det vil­le ba­re ik­ke væ­re min stil at hol­de igen, for­di jeg skal kø­re Tour de Fran­ce se­ne­re på sæ­so­nen, « un­der­stre­ger Con­ta­dor, der og­så men­talt har ru­stet sig til en som­mer med li­del­se og kuf­fert som sin fa­ste føl­ge­s­vend.

» Jeg ved, at Giro­en og må­ne­den mel­lem den og så Tour de Fran­ce bli­ver som et tre må­ne­der langt eta­pe­løb. He­le pe­ri­o­den har jeg plan­lagt ned til mind­ste de­tal­je. Det he­le er i mit ho­ved, og jeg tror, det bli­ver ab­so­lut af­gø­ren­de at væ­re indstil­let psy­ko­lo­gisk på ud­for­drin­gen, « si­ger Con­ta­dor.

I den­ne sæ­son har Ri­chie Po­r­te al­le­re­de vun­det tre eta­pe­løb, og den 30- åri­ge tas­ma­ner ser ud til at ha­ve ramt et nyt ni­veau. Det sto­re spørgs­mål er dog sta­dig, om Po­r­te kan hol­de sam­men på sin præ­sta­tion over tre uger. Det er al­drig rig­tigt lyk­ke­des si­den de­bu­ten i Giro d’Ita­lia til­ba­ge i 2010, da grønskol­lin­gen blev hen­tet af Ri­is til Team Saxo Bank og slut­te­de som num­mer syv sam­men­lagt. Den 24- åri­ge ko­met fra Sar­di­ni­en hav­de en fl ot sæ­son i 2014 med en tred­je­plads i Giro d’Ita­lia og en fem­te­plads i Vu­el­ta a Es­paña. Lig­ner en Ni­ba­li- klo­ning, bå­de fy­sisk og hvad an­går kom­pe­ten­cer. Skep­ti­ke­re hvi­sker kon­spira­to­risk om Arus mysti­ske ma­veon­de og om pro­ble­mer med det bi­o­lo­gi­ske pas. La­der man tviv­len kom­me Aru til go­de, er han dog et godt bud på en ita­li­ensk vin­der af Giro­en. Den ita­li­en­ske lom­mera­ket er ble­vet bed­re og bed­re, si­den han fi k fær­dig­gjort sit øko­no­mistu­die ved uni­ver­si­tet i Rom. Med si­ne 53 ki­lo for­delt på 1,65 me­ter er Dr. Pozzovi­vo – som han kal­des i fel­tet – dog en­ty digt bedst i bjer­ge­ne, selv om han har for­bed­ret sin en­kelt­start. Den 32- åri­ge AG2R- ryt­ter er mod­net i en re­la­tivt sen al­der på grund af sit stu­die, men har bå­de ho­ved og fy­sik til at la­ve ra­va­ge. En out­si­der til po­di­et. Co­lom­bi­ansk guld, om end ik­ke af helt sam­me ka­li­ber som lands­man­den Nairo Qu­in­ta­na. Den 28- åri­ge Ri­go­ber­to Uran slut­te­de som to­er i den ita­li­en­ske rund­t­ur sid­ste år – og for an­den gang i kar­ri­e­ren. Sy­da­me­ri­ka­ne­ren må væ­re vold­somt mo­ti­ve­ret for snart at ram­me po­di­ets øver­ste trin. Er be­gun­sti­get af en ru­te, hvor den kval­me­frem­kal­den­de lan­ge en­kelt­start pas­ser ham fi nt, og hvor der er for­holds­vis få bjer­ge sam­men­lig­net med de se­ne­re års Giro’er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.