SUPERDEBUT ’’

Stor­ta­len­tet Oli­ver Bjor­k­strand spil­le­de en stor kamp i en VM- de­but mod USA, hvor kun må­le­ne mang­le­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Oli­ver Bjor­k­strand Fo­to: Jan Kors­gaard

Pl. Hold

VM I OSTRA­VA, TJEK­KEIT

K

V OV OT T

Mål dem ind, men det var og­så en god må­l­mand ( Con­nor Hel­le­buyck, red.). Han er bed­re end dem, jeg spil­ler med til dag­lig. Det var en fan­ta­stisk op­le­vel­se at spil­le for så man­ge til­sku­e­re. Men jeg ærg­rer mig over, at vi ik­ke score­de og fi k po­int. Det kun­ne vi godt ha­ve fortjent. «

Ros til med­spil­ler­ne

P

Det var en fan­ta­stisk op­le­vel­se at spil­le for så man­ge til­sku­e­re. Men jeg ærg­rer mig over, at vi ik­ke score­de og fi k po­int

Oli­ver Bjor­k­strand blev kå­ret som bed­ste dan­ske spil­ler, men lod en stor del af æren gå vi­de­re til Jesper ’ Zla­tan’ Jensen og sto­re­bror Pa­tri­ck.

» To go­de spil­le­re. Det var dej­ligt at spil­le sam­men med dem, « si­ger han og sup­ple­res af Pa­tri­ck Bjor­k­strand.

» He­le hol­det spil­le­de godt. I mor­gen ( i dag, red.) ta­ger vi næ­ste skridt mod Nor­ge. De kan ik­ke li­de os, og vi kan ik­ke li­de dem. Dem skal vi sco­re på. Oli­ver Laurid­sen: » Vi ar­bej­der hårdt og er med he­le vej­en i dag. Det er synd, vi ik­ke får po­int. «

Tre chan­cer på tre mi­nut­ter i en op­løft en­de før­ste pe­ri­o­de kun­ne ha­ve bragt Dan­mark for­an.

Oli­ver Bjor­k­strand var tæt på at få ram på en hop­pen­de re­tur­puck tæt un­der mål, Jesper ’ Zla­tan’ Jensen ram­te over­kan­ten af over­lig­ge­ren fra en spids vin­kel, og han var kort eft er på fær­de igen med en far­lig sty­ring på en pas­ning fra Thomas Spel­ling i po­wer­play.

Tænk, hvis Oli­ver Bjor­k­strand hav­de sco­ret eft er syv mi­nut­ter i sin de­but. Og så for øj­ne­ne af Co­lum­bus Blue Ja­ck­ets’ ch­eft ræ­ner, Todd Ri­chards, der er i Ostra­va som ch­eft ræ­ner for USA. Mon ik­ke han ryk­ker den un­ge dan­sker op på NHL- hol­det i næ­ste sæ­son?

Su­per­kæ­de

Godt set af Jan­ne Karls­son at sæt­te Oli­ver Bjor­k­strand sam­men med sto­re­bror Pa­tri­ck og Jesper ’ Zla­tan’ Jensen. Su­per­kæ­den var ly­nen­de hur­tig, far­lig og en fryd for øjet.

I WHL hav­de Oli­ver Bjor­k­strand ga­ran­te­ret sco­ret på mindst tre- fi re af si­ne man­ge sto­re chan­cer.

USA do­mi­ne­re­de an­den pe­ri­o­de med en skud­sta­ti­stik på 18- 6, men score­de kun ét mål, sig­ne­ret Frans Ni­el­sens hold­kam­me­rat i New York Islan­ders Bro­ck Nel­son, som kør­te rundt om må­let og over­li­ste­de Se­ba­sti­an Da­hm.

Det var fem­te gang, Dan­mark mød­te USA i VM, og stil­lin­gen er nu 3- 2 til USA. Af ver­dens stør­ste is­ho­ck­ey­na­tio­ner er USA dem, Dan­mark har den bed­ste sta­ti­stik mod. Sej­re­ne i Fin­land i 2003 og Tys­kland i 2010 står med fl am­meskrift i bø­ger­ne.

Fle­re hund­re­de dan­ske sup­por­te­re sat­te her­ligt kol­o­rit på den fyld­te CEZ Are­na, og man­ge af dem hil­ste eft er kam­pen på de dan­ske spil­le­re for­an spil­ler­ho­tel­let hund­re­de me­ter fra hal­len, klap­pe­de dem på ryg­gen og fi k au­to­gra­fer og ta­get sel­fi es.

En god tra­di­tion med mø­det mel­lem spil­ler­ne og de dan­ske til­sku­e­re un­der VM­tur­ne­rin­ger­ne.

OV: Vin­der i over­tid ( et ek­stra po­int). OT: Ta­ber i over­tid

Oli­ver Bjor­k­strand hav­de Dan­marks stør­ste chan­ce i kam­pen mod USA, men desvær­re var Con­nor Hel­le­buyck skarp i det ame­ri­kan­ske mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.