HEK­SEJ­AGT EL­LER HOVMODIG HELT?

Hvis NFL- stjer­nen Tom Bra­dy får ka­ran­tæ­ne for sin rol­le i ’ De­fl ate- ga­te’, vil det ska­de hans eft er­mæ­le. Selv af­vi­ser quar­ter­ba­ck­en, at skan­da­len plet­ter Su­per Bowl- tri­um­fen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DE­F­LA­TE- GA­TE Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ spor­ten. dk Fo­to: AFP

LØR­DAG 9. MAJ 2015

Sce­nen var velvalgt, da New Eng­land Pa­tri­otsquar­ter­ba­ck Tom Bra­dy tors­dag aft en an­kom med he­li­kop­ter til Sa­lem Sta­te Uni­ver­si­ty i Sa­lem. By­en, som lig­ger lidt uden for Bo­ston og i 1692 dan­ne­de ram­me for en be­rømt hek­sej­agt.

At døm­me på re­ak­tio­nen hos de 4.000 loy­a­le Pa­tri­ots- fans, der var duk­ket op for at hø­re de­res lo­ka­le helt i sam­ta­le med sport­sjour­na­li­sten Jim Gray, er hek­sej­agt li­ge præ­cis, hvad su­per­stjer­nen bli­ver ud­sat for, eft er at ad­vo­kat Ted Wells ons­dag off ent­lig­gjor­de sin imø­de­se­te rap­port om Pa­tri­ots’ på­stå­e­de bold­fusk i AFC- fi na­len i ja­nu­ar mod In­di­a­na­po­lis Colts.

Wells kon­klu­de­re­de, at det var ’ me­re sand­syn­ligt end det mod­sat­te’, at to me­d­ar­bej­de­re hos New Eng­land Pa­tri­ots, Jim McNal­ly og Jo­hn Ja­strem­ski, imod reg­ler­ne hav­de luk­ket luft ud af Pa­tri­ots’ kamp­bol­de for at gø­re dem nem­me­re at hånd­te­re for quar­ter­ba­ck­en, og at det var ’ me­re sand­syn­ligt end det mod­sat­te’, at Tom Bra­dy hav­de kend­skab til det.

NFL- REG­LER­NE FO­RE­SKRI­VER,

at hvert hold til al­le kam­pe med­brin­ger 12 bol­de, som an­gre­bet bru­ger. Hol­de­ne spil­ler alt­så med for­skel­li­ge bol­de i hver kamp. Bol­de­ne skal ha­ve et luft tryk på mel­lem 12,5 og 13,5 psi.

AFC- fi na­len mel­lem New Eng­land Pa­tri­ots og In­di­a­na­po­lis Colts blev det op­da­get, at 11 ud af 12 Pa­tri­ots- bol­de hav­de et luft tryk, der var helt op til to psi la­ve­re end det til­lad­te – her­af til­nav­net ’ De­fl ate­ga­te’. Bol­de­ne fi k her­eft er det kor­rek­te luft tryk.

I PAU­SEN AF

DET PÅ­STÅ­E­DE BOLD­FUSK

Det var dog ik­ke me­get, Tom Bra­dy vil­le si­ge om kon­klu­sio­ner­ne i sin før­ste of­fent­li­ge op­træ­den si­den rap­por­tens off ent­lig­gø­rel­se.

» Der er kun gå­et 30 ti­mer, så jeg har ik­ke haft så me­get tid til at for­dø­je det helt, men når jeg har det, skal jeg nok for­tæl­le dig – og al­le an­dre – hvad jeg sy­nes, « . sag­de Tom Bra­dy med et for­le­gent smil.

Stemp­let som løg­ner

Hvor­når det sker, vil­le su­per­stjer­nen ik­ke sæt­te da­to på. Det sand­syn­li­ge er dog, at det vil ske, eft er NFL har af­gjort, hvil­ken straf han skal ha­ve. Hvis no­gen over­ho­ve­det. Even­tu­el­le straff e ven­tes ud­må­lt i de kom­men­de da­ge, og ame­ri­kan­ske me­di­er spe­ku­le­rer i, at der van­ker Bra­dy en bø­de og end­da ka­ran­tæ­ne.

’ De­fl ate- ga­te’, som sa­gen er ble­vet døbt, bli­ver set på med stor al­vor af NFL. Spil­lets in­te­gri­tet har lidt ska­de, for­di Pa­tri­ots iføl­ge rap­por­ten be­vidst har for­søgt at sny­de, ly­der an­ken.

Rap­por­ten har sendt en fl od­bøl­ge af kri­tik i ret­ning af den 37- åri­ge quar­ter­ba­ck- le­gen­de, hvis renom­mé som fi - redob­belt Su­per Bowl- vin­der el­lers er et af NFLs mest plet­frie. Fle­re me­di­er har stemp­let ham som løg­ner, li­ge­som Ted Wells i rap­por­ten fi nder

me­nes ik­ke at ha­ve haft ind­virk­ning på AFC- fi na­len – og hvem der fi k ad­gang til Su­per Bowl, som Pa­tri­ots end­te med at vin­de. Godt nok gi­ver et for lavt luft tryk en for­del, da det gør bol­de­ne let­te­re at hol­de om og ka­ste med, men Pa­tri­ots vandt 45- 7, og det re­sul­tat vil­le kor­rekt op­pu­ste­de bol­de næp­pe ha­ve æn­dret. Især ik­ke for­di Tom Bra­dy fak­tisk spil­le­de bed­re i an­den halv­leg, da bol­de­ne hav­de det ret­te tryk. de­le af hans vid­neud­sagn for ’ up­lau­sib­le’.

Bra­dys agent, Don Yee, sva­re­de igen ved at an­ty­de, at Ted Wells er i lommen på NFL, mens hans far, Tom Bra­dy Sr., gik så langt som at kal­de ’ De­fl ate- ga­te’ for ’ Fra­me­ga­te’. » I det­te land er man uskyl­dig ind­til det mod­sat­te er be­vist. Det ser ba­re ud, som om Tom­my nu er skyl­dig, ind­til det mod­sat­te er be­vist, « sag­de Tom Bra­dy Sr. til USA To­day.

På­stan­den om, at Bra­dy er ud­sat for hek­sej­agt ba­se­rer fa­ren og Bra­dys an­dre støt­ter på, at rap­por­ten ik­ke in­de­hol­der hånd­fa­ste be­vi­ser på, at quar­ter­ba­ck­en har or­ke­stre­ret fu­ske­ri­et. Iføl­ge NFLs re­gel­sæt er for­mu­le­rin­gen ’ me­re sand­syn­ligt end det mod­sat­te’ dog li­ge præ­cis nok til at ud­ste­de en straf.

Su­per Bowl- sejr er up­let­tet

Bra­dy be­la­stes des­u­den af, at han næg­te­de at ud­le­ve­re sms’er og e- mail, der ved­rø­rer sa­gen, til Wells. Det py­n­ter hel­ler ik­ke, at Bra­dy hæv­de­de ik­ke at ken­de Jim McNal­ly, selv om han en uge før AFC­fi na­len per­son­ligt over­rak­te ham ga­ver, el­ler at han var i heft ig kon­takt med Ja­strem­ski, umid­del­bart eft er de før­ste hi­sto­ri­er om mu­lig bold­fusk nå­e­de off ent­lig­he­den.

At Bra­dy, der af man­ge be­trag­tes som den må­ske bed­ste quar­ter­ba­ck i NFLs hi­sto­rie, over­ho­ve­det an­kla­ges for snyd, un­drer al­le. Var hans ubæn­di­ge vil­je til at vin­de så stor, at han til­sy­ne­la­den­de var vil­lig til vin­de for en­hver pris, el­ler var det hov­mod, der send­te ham over på den for­ker­te si­de af loven?

Kun Bra­dy ken­der sva­ret, men en­der NFL med at sank­tio­ne­re en af spil­lets yp­per­ste re­præ­sen­tan­ter, der til­med er re­ge­ren­de Su­per Bowl- vin­der, vil det selvsagt få be­tyd­ning for hans eft er­mæ­le.

Bra­dy af­vi­ste dog over for Jim Gray, at Su­per Bowl- tri­um­fen over Se­att­le Sea­hawks på no­gen må­de er plet­tet på grund af ’ De­fl ate- ga­te’:

» Ab­so­lut ik­ke. Vi fortjen­te alt, hvad vi op­nå­e­de, som et hold. Det er jeg stolt over, og det skal fan­se­ne og­så væ­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.