EU­RO­PA- EU­FORI

Kvin­delands­hol­dets nye træ­ner, Klavs Bruun Jør­gen­sen, glæ­der sig over, at FCM og Team Tvis Holste­bro står med go­de chan­cer for at skaff e Eu­ro­pa Cup- tit­ler til dansk hånd­bold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OP­TI­MIS­ME Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk EHF CUP

Lands­hol­det blev blot num­mer ot­te ved EM i de­cem­ber i Un­garn, mens Vi­borg HK ik­ke kva­li­fi ce­re­de sig til Cham­pions Le­ague- tur­ne­rin­gens pre­sti­ge­fyld­te Fi­nal4- stæv­ne. Ik­ke de­sto min­dre ser Dansk Hånd­bold For­bunds nye kvin­deland­stræ­ner, Klavs Bruun Jør­gen­sen, po­si­tivt på frem­ti­den.

» Det ser rig­tig fi nt ud, « si­ger han og hen­vi­ser til, at Team Tvis Holste­bro i dag kan vin­de den eu­ro­pæ­i­ske EHF Cup, mens FC Midtjyl­land i mor­gen kan stry­ge til tops i Cup Win­ners Cup.

» Tænk, at dansk kvin­de­hånd­bold kan tri­um­fe­re i de to næst­stør­ste Eu­ro­pa Cup- tur­ne­rin­ger. Det vi­ser, at po­ten­ti­a­let er stort, og at det ik­ke er ube­grun­det, at vi ved VM ( i de­cem­ber i Dan­mark, red.) går eft er det yp­per­ste re­sul­tat, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Team Tvis Holste­bro rej­ste i går til Rusland for mod Ro­stov Don at for­sva­re den fø­ring på 33- 20, som blev op­ar­bej­det i det før­ste fi na­le­op­gør i Dan­mark.

» Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at de sæt­ter en 13- måls- fø­ring over styr, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Team Tvis Holste­bros træ­ner, Ni­els Age­sen, me­ner dog, at der er grund til at gå ind til op­ga­ven med respekt for mod­stan­de­ren.

» Rus­ser­ne er langt stær­ke­re, end cif­re­ne an­ty­der. Jeg er sik­ker på, at vi bli­ver sat un­der pres i re­tu­ro­p­gø­ret, « si­ger Ni­els Age­sen og til­fø­jer:

» Hel­dig­vis rå­der jeg over nog­le ru­ti­ne­re­de spil­le­re. De har tid­li­ge­re stå­et i lig­nen­de si­tu­a­tio­ner og vun­det. «

Ni­els Age­sen hen­vi­ser til en kamp i fj or mod det fran­ske hold Is­sy Pa­ris, hvor man hjem­me vandt li­ge så stort og kom i pro­ble­mer i re­tur­kam­pen.

» Den op­le­vel­se har vi lært en mas­se af. Blandt an­det at vi skal væ­re klar fra start. I Eu­ro­pa Cup’en er der stor for­skel på at ha­ve hjem­me- og ude­ba­ne, « si­ger Ni­els Age­sen.

Han har i øv­rigt over­ladt det til sin træ­ne­ras­si­stent, Pet­her Kraut­mey­er, at le­de Tvis- kvin­der­ne i kam­pen mod Ro­stov Don. Age­sen var el­lers kom­met om­bord i fl yet mod Rusland i Ham­borg, men på grund af pa­ni­kangst, som blev ud­løst for nog­le år si­den eft er en ube­ha­ge­lig rej­se­epi­so­de i Ki­na, bad han om at bli­ve sat af igen.

Usik­ker på FCM

Land­stræ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen er en anel­se me­re usik­ker på, hvor­vidt FC Midtjyl­land søn­dag mod Fl­eury Loi­ret kan sik­re sig Cup Win­ners Cup­tro­fæ­et.

» De tab­te jo den før­ste kamp i Frank­rig ( 22- 23, red.). Så det bli­ver svæ­re­re, « si­ger Klavs Bruun Jør­gen­sen.

FC Midtjyl­lands di­rek­tør, Tor­ben Køl­bæk, har dog en god ma­ve­for­nem­mel­se.

» Vi er op­ti­mi­ster og har ind­til vi­de­re haft en frem­ra­gen­de sæ­son, « si­ger Tor­ben Køl­bæk, der har helt ret.

Ind­til vi­de­re har FCM- kvin­der­ne bå­de vun­det den dan­ske Su­per Cup og po­kal­tur­ne­rin­gen. Des­u­den har man kva­li­fi ce­ret sig til DM- fi na­len, hvor der ven­ter en du­el med Team Es­b­jerg.

» Hvis vi vin­der al­le fi re tur­ne­rin­ger, vil jeg kal­de sæ­so­nen for in­tet min­dre end fan­ta­stisk, « si­ger Tor­ben Køl­bæk.

Suc­ce­sen kan dog ik­ke afl æses på klub­bens regn­skab, hvor et un­der­skud på knap én mio. kro­ner er i ven­te. Hav­de man til gen­gæld spil­let Cham­pions Le­ague, vil­le regn­skabs- tal­le­ne ha­ve ba­lan­ce­ret med et rundt nul.

» Af bør­se­ti­ske år­sa­ger kan jeg ik­ke kom­men­te­re vo­res øko­no­mi. Men jeg kan si­ge så me­get, at vi har ind­gå­et en bonu­s­ord­ning med vo­res sponso­rer. Så hvis vi vin­der to tit­ler me­re i den­ne sæ­son, er der pen­ge på vej til os, « si­ger Tor­ben Køl­bæk.

LØR­DAG 9. MAJ 2015

TEAM TVIS HOLSTE­BRO

spil­ler i dag i Rusland mod Ro­stov Don det an­det og alt­af­gø­ren­de fi na­le­op­gør. Ve­stjy­der­ne vandt den før­ste kamp på hjem­me­ba­ne 33- 20. I den kamp hav­de man Nat­ha­lie Hag­man som top­sco­rer med 15 fuld­træf­fe­re.

TID­LI­GE­RE DAN­SKE TURNERINGSVINDERE:

Vi­borg HK ( 1993- 1994, 1998- 1999, 2003- 2004). Ikast- Bor­ding ( 2001- 2002): Sla­gel­se EH ( 2002- 2003). Ran­ders HK ( 2009- 2010). FC Midtjyl­land ( 2010- 2011). Team Tvis Holste­bro ( 2012- 2013)

Bå­de Team Tvis Holste­bro og FC Midtjyl­land spil­ler de af­gø­ren­de fi­na­le­op­gør i hen­holds­vis EHF Cup og Cup Win­ners Cup i den­ne we­e­kend. Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Klavs Bruun Jør­gen­sen over­ta­ger job­bet som kvin­delands­hold­stræ­ner

den­ne som­mer. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.