Go’ nat og sov godt

BT - - INDHOLD -

Jeg er så­dan én, der al­tid kan sove. Hvor som helst. Når som helst. Sam­men­fol­det i et fly­sæ­de. På en bænk på ba­ne­går­den. En­gang faldt jeg i søvn i bi­len – mens jeg kør­te. Men det er en helt an­den ( og uhyg­ge­lig) hi­sto­rie... Da jeg var gravid, kun­ne jeg ik­ke gå en hel dag på én slum­ring, men var nødt til – ef­ter frokost – at ta­ge 15 mi­nut­ter op ad væg­gen på toilet­tet. En an­den gang blev jeg kaldt til sam­ta­le af en chef, der men­te, at det var upas­sen­de, at jeg faldt i søvn, hver gang hun tal­te til fæl­les­mø­de­r­ne på kon­to­ret ( vil dog li­ge po­in­te­re, at jeg ik­ke var den ene­ste, der hav­de det pro­blem...). Alt det – ba­re for at si­ge, at jeg værds­æt­ter søvn. Jeg kan uden pro­ble­mer fo­re­stil­le mig, hvor for­fær­de­ligt det er ik­ke at kun­ne sove. Hvor des­pe­rat man kan bli­ve. Det er ik­ke uden grund at ’ næg­tel­se af søvn’ er på Am­ne­stys li­ste over tor­tur­me­to­der. For det ned­bry­der ens mod­stand­s­kraft. Man bli­ver des­o­ri­en­te­ret og for­vir­ret, hvis man ik­ke sover. Mor­ten Re­sen be­skri­ver fø­lel­sen som at ha­ve ’ dag­slan­ge tøm­mer­mænd’. Han ved, hvad han ta­ler om. I fle­re år led han af søv­løs­hed og var ved at ’ bli­ve sinds­syg’. Læs hvor­dan han over­ra­sken­de lø­ste pro­ble­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.