Mænd hu­sker dår­ligt

BT - - KORT NYT - Sul­tan Sa­hin

Bli­ver du ir­ri­te­ret på din mand, når han glem­mer je­res bryl­lups­dag, fød­sels­da­ge og for­æl­dre­mø­der? Må­ske skal du hol­de lidt igen. Iføl­ge en ny. norsk un­der­sø­gel­se kan han nem­lig ik­ke gø­re for det.

Mænd hu­sker dår­li­ge­re end kvin­der, skri­ver Sci­en­ceDaily. Tek­nisk- Na­tur­vi­den­ska­be­ligt Uni­ver­si­tet i Nor­ge, NTNU har un­der­søgt fl ere end 48.000 mænd og kvin­der fra 1975 til 2008. Re­sul­ta­ter­ne er off ent­lig­gjort i BMC Psy­cho­lo­gy i slut­nin­gen af 2013.

Del­ta­ger­ne blev spurgt om, hvor­vidt de­res hukom­mel­se hav­de æn­dret sig, om det var svært at hu­ske da­to­er og nav­ne, og om de kun- ne hu­ske, hvad de fo­re­tog sig på for­skel­li­ge tids­punk­ter et el­ler fl ere år tid­li­ge­re. I ot­te ud af ni til­fæl­de hav­de mæn­de­ne me­re van­ske­ligt end kvin­der­ne ved at hu­ske.

Un­der­sø­gel­sen vi­ste og­så, at hukom­mel­sen for bå­de mænd og kvin­der svig­te­de i takt med al­de­ren, men at mænd i al­le al­ders­grup­per hav­de de stør­ste pro­ble­mer med at hu­ske.

» Det var over­ra­sken­de at se, at mænd glem­mer me­re end kvin­der. Det var og­så over r asken­de, at mænd er næ­sten li­ge glem­som­me, uan­set hvil­ken al­der de har, « si­ger Joste­in Holmen, le­der af un­der­sø­gel­sen og pro­fes­sor ved NTNU.

» Vi har over­ve­jet man­ge grun­de til, hvor­for mænd hyp­pi­ge­re har pro­ble­mer med hukom­mel­sen end kvin­der, men vi har ik­ke på bag­grund af vo­res re­sul­ta­ter kun­net kom­me med en en­de­lig for­kla­ring. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.