UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Skal du på som­mer­fe­rie i ud­lan­det, så tag den gra­tis app Duo­lingo med og fald i snak med lo­kal­be­folk­nin­gen. Ap­pen er ik­ke en tra­di­tio­nel par­lør, men en lil­le sprog­sko­le med kon­kur­ren­cer, po­ints og ba­ner, som du skal gen­nem­fø­re for at kom­me til næ­ste ni­veau. Den in­de­hol­der bå­de lyd og skrift , men du kan og­så ta­le til den og få sty r på din egen ud­ta­le. Gra­fi sk fl ot og funk­tio­nel app, der fås til fransk, ita­li­ensk, po­rtu­gi­sisk, ty sk, en­gelsk, hol­land­sk og svensk. Med an­dre ord – der er ik­ke læn­ge­re en und­skyld­ning for ik­ke at kun­ne spør­ge om vej til stran­den. In­fo: Duo­lingo Plat­form: IOS og An­droid Pris: Gra­tis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.