Stress af med mad

BT - - KLUMME -

Det er ik­ke li­ge­gyl­digt, hvad du put­ter i mun­den. For på en må­de kan man si­ge, at din mad in­de­hol­der skjul­te in­for­ma­tio­ner til dit hor­mon­sy­stem, dit ner­ve­sy­stem og din hjer­ne.

Jeg tror på, at vo­res sind fodrer krop­pens cel­ler med be­ske­der, li­ge­som mad og drik­ke gør. Er vi er i sorg, stres­se­de el­ler på an­den må­de i uba­lan­ce, kan krop­pen ik­ke væ­re upå­vir­ket. I min kost­kli­nik kig­ger jeg på det he­le men­ne­ske. Jeg spør­ger mi­ne kli­en­ter, om de er in­ter­es­se­re­de i, at vi un­der­sø­ger, hvor­dan de­res psy­ke spil­ler ind på de­res fy­si­ske hel­bred og vægt. De fle­ste si­ger: ’ Ja tak’.

Ko­sten har be­tyd­ning for de vig­ti­ge ’ sty­re­sy­ste­mer’ i krop­pen f. eks. hor­mon­sy­ste­met, der fun­ge­rer bedst, når krop­pen får den næ­ring, den har brug for. Stress på­vir­ker hor­mon­sy­ste­met ne­ga­tivt, hvor­i­mod hvi­le, ro, ba­lan­ce og sund mad på­vir­ker det po­si­tivt.

Mad mod stress

Stress er et ek­sem­pel på, hvor­dan krop­pen ar­bej­der un­der pres. Er du stres­set, pro­du­ce­rer bi­ny­rer­ne for me­get kor­ti­sol, det øger dit blod­suk­ker­ni­veau og hæm­mer im­mun­for­sva­ret. Des­u­den pro­du­ce­res der adre­na­lin, der øger puls, blod­tryk og hjer­tets sam­men­træk­nin­ger.

Sam­me på­virk­ning kan du ud­sæt­te di­ne cel­ler for, hvis du spi­ser for­kert, for us­undt, på for­ker­te ti­der og ik­ke drik­ker væ­ske nok. I de til­fæl­de ’ op­le­ver’ cel­ler­ne en form for stress, for­di en dår­lig livsstil i sid­ste in­stans kan re­sul­te­re i syg­dom, der tru­er cel­ler­ne på de­res over­le­vel­se li­ge­som stress.

Vi ved godt, at det er me­get svært – må­ske end­da umu­ligt – at slan­ke sig ef­fek­tivt, hvis man spi­ser us­undt. Men man­ge ved ik­ke, at det og­så er svært at slan­ke sig, når man er stres­set. Det går imod krop­pens over­le­vel­se at ta­be sig, når der ’ er fa­re på fær­de’. For den cel­le, der kan hol­de længst på vand, fedt m. m., le­ver længst.

Er du stres­set, er det der­for en rig­tig god idé at kig­ge på din kost og din for­dø­jel­se. For­dø­jel­ses­pro­ces­sen bru­ger nem­lig me­get ener­gi på at ned­bry­de dår­lig mad, hvor­med der er min­dre ener­gi til an­dre ting. Men hjæl­per du din krop til for­dø­jel­ses­ven­lig mad, er der me­re ener­gi til at ta­ck­le stres­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.