Smør en­de­lig

Husk solcre­men, når du skal ud. Få årets bed­ste solbeskyttelse

BT - - TEST - Af Sif Meincke

ling. Iføl­ge ham er sol­reg­ler­ne gan­ske simp­le.

» Før kl. 8 og eft er kl. 17 be­hø­ver du ik­ke at be­skyt­te dig. I det­te tids­rum står so­len så lavt på him­len, at der ik­ke er ri­si­ko for sol­for­bræn­ding. Hel­ler ik­ke selv­om du sid­der på en for­tovscafé og fø­ler, at du bli­ver brændt. « Små tu­re ud i so­len kræ­ver hel­ler ik­ke solcreme.

» Er du ude kor­te­re end 30 min. mel­lem 8 og 17 be­hø­ver du hel­ler ik­ke, at smø­re dig ind, « si­ger han.

Krop­pen har nem­lig en re­pa­ra­tions­me­ka­nis­me, der går ind og ret­ter op eft er min­dre solskader.

En hånd til hver

For at få den ful­de be­skyt­tel­se, sva­ren­de til den fak­tor, der er an­gi­vet på solcre­men, skal en vok­sen, iføl­ge Hans Chri­sti­an Wulf, bru­ge en hånd-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.