BEDST I TEST

BT - - TEST -

Coo­la, Sport, ( fa­ce/ bo­dy), SPF 35, 90 ml. 259 kr. En me­get læk­ker solcreme, der duf­ter af ci­trus. Blød og let at smø­re ud og fed­ter be­stemt ik­ke. Den har ’ an­ti- age’ ef­fekt og er vand- og sved­fast i op til 80 min. En vin­der. Coo­la Mi­ne­ral ( fa­ce) SPF30 Cucum­ber , 50 ml, 259 kr. Skøn cre­me, selv­om jeg li­ge skal væn­ne mig til duf­ten af agurk. Kon­si­sten­sen er ube­skri­ve­lig, den smel­ter på hu­den og er ek­stremt blød – vir­ke­lig læk­ker at bru­ge. ’ An­ti­a­ge’ ef­fekt og vand­fast i op til 40 min. Ru­dolph Sun, ( fa­ce), SPF 30, 50 ml, 245 kr Cre­men har en skøn duft, som man kan bli­ve af­hæn­gig af – den sam­me som al­le an­dre Ru­dolph’s pro­duk­ter duf­ter af. Dej­lig fed cre­me, som man fø­ler sig be­skyt­tet af. Den er nem at smø­re ud, uden at fed­te, men cre­men er ik­ke vand­fast. Ru­dolph Sun, ( bo­dy), SPF 30, 150 ml, 185 kr. Og­så en dej­lig cre­me. En smu­le tyn­de­re i kon­si­sten­sen. Top læk­ker cre­me, man har lyst til at smø­re sig med he­le ti­den, desvær­re ik­ke vand­fast. An­ne­ma­rie Bor­lind Sun , SPF30, 50 ml, 350 kr. En svagt duf­ten­de cre­me, der er blød og dej­lig at smø­re ud. Cre­men er fed­tet, så på stran­den vil sand­korn nok hæn­ge i. Cre­men har ’ an­ti- age­ing’ ef­fekt og er vand­fast. An­ne­ma­rie Bor­lind Sun­lo­tion ( bo­dy), SPF 30, 125 ml, 230 kr. En lo­tion – så den er en smu­le me­re fly­den­de, el­lers sam­me som an­sigtscre­men. Læk­ker, men lidt for fed­tet. Jur­li­gue Sun Spe­ci­a­list, SPF40 ( fa­ce/ bo­dy), 100 ml, 265 kr. En tyk cre­me, der gi­ver fø­lel­sen af at væ­re ’ pak­ket godt ind’. Duf­ter hen­ri­ven­de friskt af ci­trus. Ik­ke vand­fast og en smu­le fed­tet. Cre­me til bå­de an­sigt og krop, men tu­ben hol­der ik­ke me­get me­re end et par da­ge, hvis man føl­ger for­skrif­ten og smø­rer sig ind hver 2. ti­me. Trom­borg, De­luxe Sun Pro­tection SPF 30 TU­BE, 100 ml, 250 kr Kan bru­ges bå­de til an­sigt og krop. Den duf­ter sødt, per­son­ligt fo­re­træk­ker jeg en fri­ske­re duft som f. eks. lemon­grass, som Trom­borg bru­ger i man­ge an­dre pro­duk­ter. Er ik­ke vand­fast, men blød og en lil­le smu­le fed­tet, så lidt svær at smø­re ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.