Ty kt

BT - - TEST -

fuld cre­me, el­ler cir­ka 40 g. Men det er sjæl­dent, at folk smø­rer sig ind i så sto­re mæng­der ad gan­gen. En bed­re me­to­de, og den som Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­ler, er der­for at smø­re sig ind i den mæng­de solcreme, man fi nder pas­sen­de, ven­te en halv ti­me og så smø­re sig ind igen. På den må­de op­nås et lag solcreme, som dæk­ker krop­pen til­stræk­ke­ligt selv på sol­ri­ge da­ge og ved brug af fak­tor 15.

Så er der und­skyld­nin­gen om, at solcreme ik­ke gi­ver krop­pen mu­lig­hed for at lag­re det livsvig­ti­ge D- vi­ta­min. Den und­skyld­ning de­men­te­rer Hans Chri­sti­an Wulf.

» Der skal me­get få sol­strå­ler til at pro­du­ce­re den mæng­de D- vi­ta­min, et men­ne­ske har brug for, « fast­slår han.

Så der er in­gen vej udenom – smør dig nu ind...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.