Ener­giboo­ster

BT - - STYRK DIT LIV -

kom­me ud at be­væ­ge sig, for du har brug for su­per­stær­ke kræf­ter, når di­ne na­tur­li­ge in­stink­ter skal over­ru­les.

» Folk som os, der le­ver med lan­ge og mør­ke vin­tre, æn­drer to­talt per­son­lig­hed i for­å­ret. Vi får me­get me­re ener­gi. Brug den på at få gang i træ­nin­gen, uan­set om det er før­ste gang, du be­slut­ter dig for det, el­ler om du ba­re har holdt en lang vin­ter­pau­se, « si­ger Chris Ma­cDo­nald.

Lys og af­ta­ler

Her i de ly­se næt­ters tid har vi fle­re ti­mer med dags­lys til rå­dig­hed. Det gi­ver dig yder­li­ge­re et for­spring, når du vil ban­ke din hjer­ne på plads og for­tæl­le den, at det er tid til at be­væ­ge sig, få sved på pan­den og pul­sen op. Selv om vi har stær­ke in­stink­ter, som kæm­per for at hol­de os på so­fa­en, når vi er mæt­te, var­me og tryg­ge, så har vi og­så in-

Fo­to stink­ter, som kan hjæl­pe med at mo­ti­ve­re os til at bru­ge for­år­se­ner­gi­en. F. eks. vo­res kon­kur­ren­ce­in­stinkt.

» Al­le har brug for at vin­de, at få suc­ces­op­le­vel­ser, hvis de skal fø­le sig mo­ti­ve­re­de. Det kan væ­re, at du kon­kur­re­rer mod dig selv, mod en app el­ler mod an­dre, som du træ­ner med. Find et ni­veau, hvor du har en chan­ce, så vil det væ­re sjove­re at træ­ne, « si­ger Chris Ma­cDo­nald og min­der om, at dét at la­ve en af­ta­le med an­dre kan væ­re dét, som tvin­ger dig ud på cyk­len el­ler i lø­be­sko­e­ne.

» So­ci­alt samvær er en an­den power­ful mo­ti­va­tor. Vi er so­ci­a­le væs­ner, der er af­hæn­gi­ge af an­dre, som vi me­get nø­digt vil svig­te. Der­for er det godt at la­ve af­ta­ler med an­dre om at dyr­ke mo­tion. For vi kan godt svig­te os selv, men vi svig­ter ik­ke ven­ner­ne, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.