’ Al­le har brug for at vin­de’

BT - - KLUMMEN -

For­le­den mød­tes jeg med guld- ro­e­ren Eskild Eb­be­sen. Na­tur­ligt nok kom vi til at ta­le om mo­tion, be­væ­gel­se og kon­kur­ren­ce. Eskild Eb­be­sen er en af de mest vin­den­de dan­ske sport­s­mænd no­gen­sin­de. I ‘ Guld­fi­re­ren’ var han med til at vin­de OL- guld tre gan­ge, han har vun­det VM seks gan­ge, og så har jeg ik­ke en­gang talt de øv­ri­ge sølv- og bron­ze­me­dal­jer og di­ver­se ver­dens­re­kor­der med.

Jeg er et kon­kur­ren­ce­men­ne­ske. Der er ik­ke me­get, jeg ha­der me­re end at ta­be. Men i sam-

Det hand­ler ik­ke nød­ven­dig­vis om at væ­re bed­re end an­dre, selv om de fle­ste ger­ne vil væ­re det, i hvert fald nog­le gan­ge. Men ba­re det at slå sig selv – cyk­le lidt læn­ge­re el­ler lidt hur­ti­ge­re, dan­se lidt bed­re end sidst, løf­te lidt me­re vægt – ’ it fe­els good’. Og det mo­ti­ve­rer os.

Vi har et kon­kur­ren­ce­dyr i os, og det skal vi bru­ge. For det er en ’ gre­at part­ner’, når vi skal dyr­ke mo­tion og hol­de fast i de go­de va­ner. Men brug det med om­tan­ke og find det, jeg kal­der ’ et sundt kon­kur­ren­ce­ni­veau’.

Hvor­dan gør du det? Det hand­ler om at brin­ge dig i en si­tu­a­tion, hvor du har en re­el chan­ce for at vin­de. Ik­ke hver gang, men nog­le gan­ge. Du skal ha­ve en for­nem­mel­se af, at hvis du an­stren­ger dig, har du en vin­der­chan­ce.

Til gen­gæld er det vir­ke­lig dår­ligt for mo­ti­va­tio­nen, hvis du kon­stant lig­ger un­der gen­nem­snit­tet, og vær­re end­nu – ta­ber hver gang. Det har ik­ke no­get at gø­re med at væ­re en dår­lig ta­ber, men hvis vi væn­ner os til at ta­be, be­gyn­der vi at tro, at vi al­drig kan vin­de. Det på­vir­ker he­le vo­res psy­ke og men­ta­li­tet ne­ga­tivt og på­vir­ker os og­så ne­ga­tivt fy­sisk.

Så når du sæt­ter dig mål, el­ler når du fin­der men­ne­sker at dyr­ke sport med, så sørg for, at ni­veau­et er, hvor du skal an­stren­ge dig, men har en vin­der­chan­ce. Al­le har brug for suc­ce­ser, al­le har brug for at vin­de.

Jeg tror, at Eskild Eb­be­sen har ret. Kon­kur­ren­ce­in­stink­tet er så ind­gro­et hos en del af os, at vi al­drig slip­per det helt. Men det kan tæm­mes og bli­ve en fan­ta­stisk træ­nings­mak­ker.

ask­chris@ bt. dk Læs fle­re spørgs­mål og svar gra­tis på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.