? STYRK DIT LIV MED CHRIS MA­CDO­NALD

BT - - KLUMMEN - Hej Chris. Ven­lig hil­sen Julie Chris Ma­cDo­nald: Stay strong, stay gra­ce­ful.

Jeg har købt et arm­bånd, som bl. a. kan må­le, hvor man­ge skridt jeg ta­ger hver dag. Men fle­re har sagt, at jeg ik­ke kan reg­ne med arm­bån­det. Er det rig­tigt?

Jeg er stor for­ta­ler for ak­ti­vi­tets­må­le­re, for­di de skær­per be­vidst­he­den om be­væ­gel­se og ak­ti­vi­tet i en mo­der­ne ver­den. Der er usik­ker­he­der for­bun­det med må­ler­ne, men hvis man for­står dem, kan man få et kon­struk­tivt ud­byt­te. Tid­li­ge­re var ak­ti­vi­tets­må­le­re for­be­holdt forsk­nings­pro­jek­ter, hvor man øn­ske­de at må­le for­søgs­per­so­ner­nes dag­li­ge fy­si­ske ak­ti­vi­tet, men i dag er mar­ke­det fyldt med ak­ti­vi­tets­må­le­re til al­min­de­li­ge for­bru­ge­re. Tek­no­lo­gi­en er et ac­ce­lero­me­ter, der må­ler be­væ­gel­se i tre di­men­sio­ner: Op og ned, fra si­de til si­de samt frem og til­ba­ge. Fle­re stu­di­er har vist god va­li­di­tet af ak­ti­vi­tets­må­le­re ved al­min­de­lig gang, men går man f. eks. en tur med

We­e­kend - 09.05.2015 ar­men hvi­len­de på en bar­ne­vogn, vil må­le­ren re­gi­stre­re fær­re skridt, end man har ta­get og der­med ud­reg­ne et for lavt ener­gi­for­brug. Omvendt vil en ak­ti­vi­tets­må­ler re­gi­stre­re be­væ­gel­se, når man, som jeg gør li­ge nu, sid­der stil­le, mens jeg be­væ­ger fin­gre og hæn­der hen over et ta­sta­tur. I det til­fæl­de vil ak­ti­vi­tets­må­le­ren of­te overe­sti­me­re ak­ti­vi­tets­ni­veau­et. En må­ler, som bæ­res om hånd­led­det, kan væ­re mis­vi­sen­de, hvis man cyk­ler, for­di hånd­led­det er i ro. Her bli­ver ak­ti­vi­tets­ni­veau­et un­de­re­sti­me­ret. Der er alt­så en ræk­ke usik­ker­he­der for­bun­det med må­lin­gen af fy­sisk ak­ti­vi­tet. Ak­ti­vi­tets­må­le­re er ik­ke per­fek­te, men de kan væ­re en me­get ef­fek­tiv mo­ti­va­tions­fak­tor. Jeg har selv en ak­ti­vi­tets­må­ler, selv­om jeg er be­vidst om at be­væ­ge mig så me­get som mu­ligt, er det en stor hjælp og mo­ti­va­tion at ha­ve den lil­le hjæl­per på hånd­led­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.