Lig­nin­ger og dren­ge­liv

Jo­hn Gre­en har skre­vet en nør­det bog om to dren­ge på ro­ad­trip, men og­så om ana­gram­mer, ma­te­ma­ti­ske kur­ver og so­ci­al in­tel­li­gens

BT - - BOG- FIX - Me­re­te Re­in­holdt

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Man­dre hu­sker, er­stat­te vi­dun­der­bar­net med ge­ni­et, men han fø­ler sig ik­ke læn­ge­re fuld af ’ an­det end lort’, som han po­e­tisk for­mu­le­rer det. på en lig­ning, der skal kun­ne på­vi­se hans te­o­ri om, at men­ne­ske­he­den er op­delt i to ty­per: drop­pe­re og drop­pe­de. Og at man der­af kan for­ud­si­ge et kær­lig­heds­for­holds hold­bar­hed.

Co­lin er i kæ­re­stesorg, for­di han for 19. gang er ble­vet drop­pet af en pi­ge ved navn Kat­he­ri­ne. Godt nok var den før­ste og den sid­ste Kat­he­ri­ne én og sam­me per­son, men det er al­li­ge­vel man­ge Kat­he­ri­ner at bli­ve kas­se­ret af i et re­la­tivt kort dren­ge­liv. Has­san har det an­der­le­des, han har al­drig haft en kæ­re­ste og vil helst ven­te på den ret­te.

’ End­nu en Kat­he­ri­ne’ er en sær­præ­get og sjov ro­man om at fin­de sig selv i en ver­den, hvor man op­fat­ter sig selv som an­der­le­des. Det er ik­ke den bed­ste af Gre­ens bø­ger, men det be­hø­ver den hel­ler ik­ke at væ­re for at væ­re god. Ti­tel: End­nu en Kat­he­ri­ne. For­fat­ter: Jo­hn Gre­en. Si­der: 284. Pris: 200 kr. For­lag: Høst & Søn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.