’ Mi­cha­el Bublé er vor tids Si­na­tra’

Men of­te sy­nes Bir­t­he Kjær, at der mang­ler mu­sik midt imel­lem dét, der er for ungt, og dét, der er for gam­melt

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Fo­to PR Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du al

ho­eg@ bt. dk » Jeg skal ha­ve fær­dig­læst ’ Knud den sto­re’ af Hanne- Vi­be­ke Holst. Den har få­et lov til at lig­ge lidt, for­di den var for tung at slæ­be med på de to vin­ter­fe­ri­er, som jeg net­op har væ­ret på. « » Egent­lig lyt­ter jeg mest til P4 og P5, men jeg sav­ner en ka­nal, som gi­ver et va­ri­e­ret mu­sik­bil­le­de af nye og gam­le ud­gi­vel­ser. En­ten er det for ungt, el­ler og­så er det for gam­melt. El­lers lyt­ter jeg til den mu­sik, som jeg ar­bej­der på at ud­gi­ve til ef­ter­å­ret. Jeg mang­ler end­nu at ind­syn­ge fi­re san­ge. « » Jeg el­sker at hø­re smuk­ke san­ge el­ler no­get, der swin­ger. F. eks. er jeg en stor Mi­cha­el Bublé- fan. Han er vor tids Frank Si­na­tra. « » Jeg tror, det var ’ Stil­le hjer­te’ med Ghi­ta Nør­by i ho­ved­rol­len. En me­get fin film om et em­ne, som nok kan gi­ve stof til ef­tertan­ke, og go­de sam­ta­ler med fa­mi­le og ven­ner. Den rør­te mig, og der var me­get flot­te sku­e­spil­præ­sta­tio­ner. « » Den er ved at væ­re gam­mel, men den film, som har gjort størst ind­tryk på mig, var Lars von Tri­ers ’ Bre­aking the Wa­ves’. Jeg var nødt til at se den fle­re

Som elev i Spa­re­kas­sen. • Lå num­mer ét på dansk­top­pen i 1968 med san­gen ’ Ar­ri­ve­derci Franz’. • I 1989 med san­gen ’ Vi ma­ler by­en rød’. • I ’ Top Char­lie i Par­ken’. Showet sen­des på TV2- Char­lie fre­dag den 15. maj kl 20: 50. gan­ge, og der­ef­ter kø­be den på dvd. Ba­re for at ha­ve den. « » Ivan Pe­der­sen, der er vo­kal­pro­du­cer på min kom­men­de cd, in­vi­te­re­de mig til Bir­ke­rød for at hø­re Sing Sing’s kon­cert, da de var på tur­né. Det var en me­get dej­lig, mu­si­kalsk af­ten. Det lød fan­ta­stisk godt, og de var me­get un­der­hol­den­de. « » Jeg har væ­ret til man­ge for­skel­li­ge kon­cer­ter bå­de i Her­ning, Aar­hus og Kø­ben­havn. Hvis jeg må væl­ge to, som var su­per­go­de, var det Mi­cha­el Bublé i Her­ning Hal­ler­ne og To­ny Ben­nett i Tivoli. Jeg hå­ber at op­le­ve To­ny Ben­nett og La­dy Ga­ga i Tivoli til som­mer, når de gæ­ster Kø­ben­havn på de­res tur­ne. « » Jeg er stor fan af ’ Down­ton Ab­bey’, som jeg al­tid op­ta­ger, så jeg ik­ke går glip af et af­snit. Jeg el­sker Mag­gie Smith. Hun er en fan­ta­stisk sku­e­spil­ler. « » Jeg ser al­drig re­al­li­ty- tv. Det in­ter­es­se­rer mig sim­pelt­hen ik­ke. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.