Hjem­me­vær­net var ter­r­or­mål

Da ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in var løs i Kø­ben­havns ga­der, ud­gjor­de hjem­me­værns­fol­ke­ne et sik­ker­heds­pro­blem for po­li­ti­et, for­di de var ube­væb­ne­de

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ btdk

Hjem­me­vær­net var hur­tigt på plads ved blandt an­det Kr­udt­tøn­den, men de var helt ube­væb­ne­de, og der­med for­svars­lø­se, hvis ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in hav­de an­gre­bet dem. Fo­to: Martin Syl­vet og po­li­ti­et

PO­LI­TI- RE­DE­GØ­REL­SE

Hj em­me­værns­fol­ke­ne ud­gjor­de et sår­bart ter­r­or­mål og var der­med et pro­blem for po­li­ti­et, da Hjem­me­vær­net hjalp til med blandt an­det be­vogt­ning af ger­nings­ste­der un­der jag­ten på ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­in den 14. og 15. fe­bru­ar 2015.

Det kan BT i dag af­dæk­ke eft er at ha­ve nær­læst Rigs­po­li­tiets sam­le­de eva­lu­e­ring af ter­ror- ind­sat­sen, som blev of­fent­lig­gjort i den­ne uge.

Af rap­por­ten frem­går det, at Rigs­po­li­ti­et klok­ken et om nat­ten søn­dag an­mo­de­de om, at til­kal­de tre po­li­ti- de­lin­ger til Kø­ben­havn, som blandt an­det skul­le over­ta­ge al­le Hjem­me­vær­nets folk ‘ idet per­so­na­le fra Hjem­me­vær­net var ube­væb­ne­de, og uni­for­me­ret per­so­na­le kun­ne an­ta­ges at ud­gø­re mål for ter­r­o­ri­ster’, som der står i re­de­gø­rel­sen.

Er­ken­del­sen sker dog først eft er, at det an­det off er, Dan Uzan, var ble­vet dræbt for­an sy­na­go­gen i Krystal­ga­de.

Det før­ste an­greb på Kr­udt­tøn­den fandt sted klok­ken halv fi re om eft er­mid­da­gen lør­dag, så i næ­sten 10 ti­mer har Hjem­me­vær­net alt­så hjul­pet po­li­ti­et uden at kun­ne for­sva­re sig.

Kun al­min­de­lig hjælp

Så­dan hav­de det dog ik­ke be­hø­vet at væ­re.

Hvis Rigs­po­li­ti­et ha­ve bedt om så­kaldt ‘ sær­lig hjælp’ frem for ‘ al­min­de­lig hjælp’ af for­sva­ret, hav­de de ca. 100 hjem­me­værns­folk, der var i ak­tion, haft mu­lig­hed for at væ­re be­væb­ne­de.

Men po­li­ti­et vur­de­re­de alt- så, at det ik­ke var nød­ven­digt.

» Po­li­ti­et har vur­de­ret si­tua- tio­nen, som det ple­jer, men ‘ ple­jer’ er un­der an­greb. Når jeg ser bag­ud­ret­tet på det, så hav­de jeg ger­ne set, at Hjem­me­værns­fol­ke­ne hav­de bå­ret vå­ben til at for­sva­re sig selv. Der­for hav­de det væ­ret be­ret­ti­get, hvis po­li­ti­et hav­de bedt om ‘ sær­lig hjælp’, « si­ger oberst og chef for Hjem­me­vær­nets to­tal­for­svars­re­gion Sjæl­land, Ei­gil Schjøn­ning

Men po­li­ti­et be­nyt­ter sig al­drig af ‘ sær­lig hjælp’, blandt an­det for­di det fryg­ter, at det ska­ber en mi­li­ta­ri­se­ring af si­tu­a­tio­nen. Så­dan si­ger tid­li­ge­re ope­ra­tiv chef i PET Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen.

En klar fejl

» Det lig­ger i po­li­tiets dna, at man for alt i ver­den vil und­gå at få as­si­stan­ce med be­væb- net per­so­nel fra for­sva­ret, « si­ger han.

» Men det er en klar fejl, at man først fi nder ud af, at hjem­me­værns­fol­ke­ne er ud­sat­te klok­ken et om nat­ten. For hjem­me­værns­fol­ke­ne har væ­ret ube­væb­ne­de he­le ti­den. Den fejl ret­ter man så klok­ken et om nat­ten, og det er den slags fejl, der kan ske i ek­stra­or­di­næ­re si­tu­a­tio­ner som den­ne, « si­ger Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen.

Oberst Ei­gil Schjøn­ning un­der­stre­ger, at han ik­ke pe­ger fi ngre ad po­li­ti­et, men han op­for­drer po­li­ti­et til at re­vur­de­re dets brug af Hjem­me­vær­net i lig­nen­de si­tu­a­tio­ner, frem­over.

» Ar­gu­men­tet om, at det mi­li­ta­ri­se­rer si­tu­a­tio­nen er for mig at se ud­tryk for en ‘ spelt 2100 Øster­bro’- tan­ke­gang’. Der må po­li­ti­et se at få kor­ri­ge­ret dets vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­se. Ver­den er ik­ke, som den var en­gang, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.