BTs le­der tors­dag: Glans bil­le­det af po­li­tiets ter­r­or­ind­sats kra­ke­le­rer

BT - - DEBAT - UDU­E­LI­GE AKA­DE­MI­KE­RE Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

Kim Thomsen

Det er så­dan, det går, når man sæt­ter aka­de­mi­ke­re til at ud­fø­re prak­tisk po­li­ti­ar­bej­de. De har al­drig væ­ret ude i den vir­ke­li­ge ver­den og til­eg­net sig prak­tisk er­fa­ring. Hvis det var po­li­ti­ud­dan­ne­de le­de­re, der sty­re­de po­li­ti­et, vil­le det­te al­drig væ­re sket. Når det så sam­ti­dig er en fl ok fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re ude­luk­ken­de med aka­de­misk bag­grund, der sid­der i bag­grun­den og sty­rer po­li­ti­et på sam­me må­de, som Pi­noc­chio bli­ver sty­ret, er der jo ik­ke no­get at si­ge til, at po­li­ti­et har det svært.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

USA. Hvor man­ge he­li­kop­te­re er der til rå­dig­hed i Dan­mark? Hvor man­ge bom­be­hold har vi i Dan­mark? Jeg sy­nes ik­ke, at man li­ge­frem kan til­la­de sig at stil­le hver­ken po­li­ti el­ler PET til an­svar. Der­i­mod er det re­ge­rin­gens an­svar, da det er den­ne, der sid­der på pen­ge­kas­sen og be­slut­nin­ger­ne for vo­res lil­le land.

LE­DEL­SEN HAR SVIG­TET

Ras­mus­sen

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der Re­ge­rin­gen og le­del­sen i po­li­ti­et har svig­tet. Og til­lids­folk i po­li­ti­et er en­ten bov­lam­me el­ler har få­et mund­kurv på. Som po­li­ti­mand la­der man sig ik­ke sen­de ud med vå­ben, man ik­ke kan hånd­te­re og med mang­len­de ve­ste etc. Jeg ved, at der fi ndes man­ge dyg­ti­ge og kom­pe­ten­te po­li­ti­folk, men le­del­sen er ra­di­kal svag. Det gæl­der og­så den nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re PET- le­del­se. He­le le­del­sen bur­de skift es ud med nog­le, der tør hand­le. Tør gø­re no­get. Sen­de kri­mi­nel­le ud af lan­det el­ler gø­re det så van­ske­ligt, at de selv daff er af. Ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S) er en af de få i re­ge­rin­gen, der sta­dig har lidt tro­vær­dig­hed til­ba­ge. Som an­svar­lig mi­ni­ster bur­de hun sø­ge sin af­sked.

Når myn­dig­he­der­ne i de­res eva­lu­e­ring kom­mer frem til så sto­re svigt, er der be­hov for at kom­me dy­be­re ned i, hvad der gik galt. Ik­ke for at jag­te syn­de­buk­ke, men for at bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan vi kan for­hin­dre, at no­get lig­nen­de sker, og klo­ge­re på, hvor­dan vi be­skyt­ter os bedst, når skru­pel­lø­se ter­r­o­ri­ster an­gri­ber. Der­for er der be­hov for en uvil­dig un­der­sø­gel­se, så det ik­ke er myn­dig­he­der­ne, der un­der­sø­ger sig selv (...) PET- chef Jens Mad­sen fra­t­rå­d­te sin stil­ling få ti­mer før frem­læg­gel­sen af Rigs­po­li­tiets eva­lu­e­ring af po­li­tiets ind­sats ved ter­r­or­an­gre­be­ne i fe­bru­ar.

Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen/ Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.