Me­get dy­re DF- vi­sio­ner

BT - - DEBAT - DANSK FOL­KE­PAR­TI Bir­ke­rød

Hen­ning Tjør­ne­høj

Min by- og sko­le­fæl­le Pe­ter Skaarup – vi er beg­ge fra Aar­hus Ka­ted­ralsko­le – kri­ti­se­re­de mig 4/ 5 for min ros 1. maj af BT for at off ent­lig­gø­re en li­ste over DF- løft er for 90 ufi nan­si­e­re­de mil­li­ar­der. Og han kri­ti­se­rer mig for at hen­vi­se til, at de en­kel­te mi­ni­ste­ri­er har sam­men­reg­net DFs valg­løft er, så­le­des som de er kom­met til ud­tryk i pje­cer, avis­ar­tik­ler, på mø­der osv. til 182 mil­li­ar­der. 182 mil­li­ar­der! Der er nem­lig ik­ke ta­le om løft er, frem­hæ­ver Pe­ter, der er ta­le om ’ vi­sio­ner’.

DF har bl. a. lo­vet si­ne ker­ne­væl­ge­re, de æl­dre, fl ere al­der­doms­hjem til 10 mia. kr., ret til et dag­ligt bad og en ugent­lig støv­sug­ning og vask til 6,55 mia. kr., in­gen modreg­ning af pri­va- te pen­sio­ner i fol­ke­pen­sio­nen til 6,5 mia. – til gavn for de vel­stå­en­de, DF er jo ’ den lil­le mands par­ti’ – hø­je­re løn til ple­je­per­so­na­let til 4 mia. kr., to ugent­li­ge gå­tu­re med ledsa­ger til 3,4 mia. kr., gra­tis off ent­lig trans­port for al­le fol­ke­pen­sio­ni­ster 1,1 mia. kr., kom­pen­sa­tion til fol­ke­pen­sio­ni­ster for sti­gen­de af­gift er til 1 mia. kr., in­gen modreg­ning af ind­tæg­ter i fol­ke­pen­sio­nen til 900 mio. kr., for­bed­ret æl­dre­check til de dår­ligst stil­le­de til 300 mio. kr., fast­hol­del­se af hjem­me­ser­vi­ce­ord­nin­gen for æl­dre til 84 mio. kr. og kom­pen­sa­tion til han­di­cap­pe­de eft er fol­ke­pen­sions­al­de­ren til 65 mio. kr. – uden at der er an­gi­vet en ene­ste kro­nes fi nan­si­e­ring.

Kæ­re Pe­ter Skaarup, hvor­dan kan det un­dre dig, at jeg an­ser Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl for at væ­re mindst li­ge så ut­ro­vær­dig som Lars Løk­ke Ras­mus­sen?

Re­ge­rin­gen har reg­net sig frem til, at det vil ko­ste 90 mia. kr. at gen­nem­fø­re al­le Dansk Fol­ke­par­tis for­slag. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.