Sandheden skal frem

BT - - DEBAT - LIV­MO­DER­HALSKRÆFT Sko­vlun­de

Le­ne Trel­de

Na­tur­lig­vis bør sport­sak­ti­ve pi­ger øje­blik­ke­ligt ad­va­res mod HPVvac­ci­nen, når der ser ud til at væ­re en ri­si­ko for, at vac­ci­nen ind­vir­ker på im­mun­for­sva­ret, så un­ge pi­ger kan bli­ve al­vor­ligt sy­ge re­sten af li­vet. Det er jo fryg­te­ligt at se de sy­ge pi­gers sørg­mo­di­ge an­sig­ter. In­gen har ta­get pi­ger­ne al­vor­ligt – de har selv måt­tet op­ret­te en grup­pe på Fa­ce­book for at bli­ve hørt. Det er en skan­da­le.

Sund­heds­sty­rel­sen er som al­tid sen i op­træk­ket. Den bør straks rå­be vagt i ge­vær og ad­va­re sport­sak­ti­ve pi­ger om even­tu­el ri­si­ko ved HPVvac­ci­nen, før fl ere liv bli­ver øde­lagt. Selv­føl­ge­lig ser al­le da ger­ne syg­dom­men liv­mo­der­halskræft ud­ryd­det med en HPV- vac­ci­ne, men det skal jo ik­ke væ­re på be­kost­ning af, at pi­ger­ne bli­ver in­va­li­de­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.