UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes og Ven­stres EU- par­la­men­ta­ri­ke­re har i al stil­hed sik­ret sig, at den lu­kra­ti­ve og yderst om­dis­ku­te­re­de bly­ants­pen­ge- ord­ning – der for­gyl­der par­la­men­ta­ri­ker­ne med 32.000 kro­ner om må­ne­den, sva­ren­de til 384.000 skat­te­frie kro­ner om året – fort­sæt­ter som hidtil. En af de po­li­ti­ke­re, der stem­te blankt til for­sla­get om, at EU- par­la­men­ta­ri­ker­ne fri­vil­ligt skal do­ku­men­te­re de­res re­el­le bly­ants­ud­gif­ter, er Ven­stres Ul­la Tør­næs. Hvor­for har du stemt blankt?

» Jeg vil ger­ne un­der­stre­ge, at jeg på in­gen må­de er imod prin­cip­pet om, at man skal kon­trol­le­re de for­skel­li­ge kon­ti. Bru­gen af bly­ants­pen­ge skal kon­trol­le­res. Men jeg er ik­ke til­hæn­ger af en fri­vil­lig ord­ning, som for­sla­get gik på. Jeg er til­hæn­ger af, at der bli­ver la­vet ens reg­ler for al­le. De skal væ­re ob­liga­to­ri­ske og gen­nem­sig­ti­ge. Der­for und­lod jeg at stem­me. «

Er det ik­ke et skridt i den rig­ti­ge ret­ning?

» Jeg fryg­ter, at man med en fri­vil­lig ord­ning al­drig får ens reg­ler for al­le med­lem­mer af Eu­ro­pa- par­la­men­tet. «

Er det re­a­li­stisk, at der kom­mer en ord­ning, der gæl­der al­le, og hvor med­lem­mer­ne kun får ud­be­talt de pen­ge, de re­elt har haft ud­gif­ter for?

» Hvis først man får en fri­vil­lig ord­ning, så får man al­drig en ob­liga­to­risk ord­ning. Så på den må­de kan det be­trag­tes som et skridt i den for­ker­te ret­ning. «

Me­ner du, at man kun skal ha­ve dæk­ket de ud­gif­ter, man re­elt har? I dag kan man jo få 32.000 kro­ner ud­be­talt og kun bru­ge de 10.000 kro­ner.

» Så er vi ov­re i en helt an­den dis­kus­sion om af­løn­ning af par­la­ments­med­lem­mer­ne. «

Be­trag­ter du det som af­løn­ning?

» Det er me­nin­gen, at det skal dæk­ke en ræk­ke af de om­kost­nin­ger, der er for­bun­det med hver­vet som eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­re, her­un­der vis­se ud­gif­ter til kon­tor. Jeg le­ver fuld­stæn­dig op til de reg­ler, der ek­si­ste­rer på om­rå­det. «

Bru­ger du al­le di­ne bly­ants­pen­ge på kon­to­rar­tik­ler?

» Det tror jeg ik­ke, at jeg be­hø­ver at sva­re på. Bru­ger du al­le di­ne pen­ge? «

Jeg be­ta­ler ind­komstskat og får ik­ke diæter.

» Det gør jeg og­så. Ved du hvad? Jeg kan hø­re, at sam­ta­len skal slut­te her. «

Ul­la Tør­næs ( V) vil ik­ke for­tæl­le, om hun stik­ker bly­ant­pen­ge i lommen. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

kaak@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.