NS HEM­ME­LIGT Så me­get tje­ner en EU- po­li­ti­ker

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 10. MAJ 2015 og Jens Ro­h­de samt So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Jep­pe Ko­fod, Chri­stel Schal­de­mo­se og Ole Kristensen.

Be­kvem­me­lig­heds­flag

Det væk­ker kri­tik fra Dansk Fol­ke­par­ti.

» Det er lidt et be­kvem­me­lig­heds­flag. Det ser ud som om, at man stem­mer blankt, Jørn Do­hr­mann samt Ri­na Ronja fra Fol­ke­be­væ­gel­sen imod EU stem­te han for for­sla­get.

Den ene­ste af de EU- po­si­ti­ve, der to­ne­de rent flag og stem­te imod, var den ra­di­ka­le Mor­ten Hel­veg.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Jep­pe Ko­fod af­vi­ser, at det er for at und­gå dår­lig pres­se: præ­ci­se­re reg­ler­ne for, hvor­dan ud­gif­ter­ne til bly­ants­pen­ge skal do­ku­men­te­res.

Dansk Fol­ke­par­tis med­lem Anders Vi­sti­sen kal­der dog ar­bej­det med de nye reg­ler for ’ en syl­te­kruk­ke’.

» Det er en gam­mel­kendt ma­nøv­re. Det gør de EUven­li­ge par­ti­er of­te. Først stem­mer de nej til et kon­kret for­slag fra de EU- skep­ti­ske par­ti­er om me­re do­ku­men­ta­tion, og ef­ter­føl­gen­de be­der de præ­si­di­et om at se nær­me­re på reg­ler­ne, uden at der sker me­re, « si­ger Anders Vi­sti­sen.

Der sker in­tet

Si­den slut­nin­gen af 1990er­ne har der da og­så væ­ret mas­ser af for­slag og hen­sigt­ser­klæ­rin­ger om at gø­re op med de lu­kra­ti­ve diæter for EU- par­la­men­ta­ri­ker­ne. Men uden at der er sket no­get som helst.

» Det er en ufor­plig­ten­de må­de at si­ge, at ’ nu gør vi no­get’ for på den må­de at und­gå kri­tik. Imens slip­per de sta­dig for at do­ku­men­te­re, hvad de bru­ger pen­ge­ne på, « si­ger Anders Vi­sti­sen.

Bly­ants­pen­ge­ne er ik­ke den ene­ste skat­te­fri ind­tje­ning for eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker­ne, der kan tje­ne op til 100.000 kro­ner om må­ne­den ef­ter skat.

Grund­løn­nen er på 59.866 kro­ner, som der be­ta­les dansk ind­komstskat af. Og ud­over bly­ants- pen­ge­ne på ca. 32.000 kro­ner om må­ne­den får par­la­ments­med­lem­mer­ne og­så diæter, når de har mø­der i Bruxelles på 2.280 kro­ner i døg­net.

De går til lej­lig­hed og dob­belt hus­fø­rel­se, li­ge­som de får en godt­gø­rel­se for at bo langt fra Bruxelles på op til 5.000 kro­ner om må­ne­den.

Der­u­d­over får de og­så ud­be­talt 1.135 kro­ner for del­ta­gel­se i mø­der i ek­sem­pel­vis Kø­ben­havn.

Ord­nin­gen med de så­kald­te bly­ants­pen­ge er pro­ble­ma­tisk.

Det me­ner pro­fes­sor ved In­sti­tut for Sam­fund og Glo­ba­li­se­ring ved Roskil­de Uni­ver­si­tet Bent Gre­ve.

» Pro­ble­met med ord­nin­gen er, at der er ri­si­ko for, at den fun­ge­rer som en skjult, skat­te­fri løn. Der­for er det vig­tigt, at der er en el­ler an­den form for do­ku­men­ta­tion for, hvor­for be­lø­bet skal væ­re så højt, som det er, « si­ger han.

Mor­ten Hel­veg Pe­ter­sen ( R) syn­tes ik­ke, at for­sla­get óm åben­hed var en god idé, så han stem­te imod. Og Jep­pe Ko­fod ( S) und­lod at stem­me. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.