35 % 13% STÆRKT GADECOMEBACK

Lars Løk­ke Ras­mus­sen får kun svag op­bak­ning som par­ti­for­mand fra si­ne eg­ne væl­ge­re ef­ter Sø­ren Ga­des co­me­ba­ck i dansk po­li­tik, mens Kri­sti­an Jensen er bund­prop i ny Gallup- må­ling

BT - - NF ER - Chris Kjær Jes­sen chje@ ber­ling­s­ke. dk Anders Bæks­gaard Carl Emil Ar­n­fred emil@ ber­ling­s­ke. dk

MI­STRO

an­bk@ ber­ling­s­ke. dk

Ven­stres le­der, Lars Løk­ke Ras­mus­sen, kan ik­ke en­gang hø­ste op­bak­ning fra et fler­tal blandt par­tiets eg­ne væl­ge­re, når de bli­ver spurgt, hvem de fo­re­træk­ker på for­mand­spo­sten i par­ti­et. I en ny må­ling fo­re­ta­get af Gallup for Ber­ling­s­ke er et re­præ­sen­ta­tivt ud­snit af Ven­stre- væl­ger­ne ble­vet bedt om at ta­ge stil­ling til, hvem de fo­re­træk­ker som par­ti­for­mand, og kun 35 pro­cent pe­ger på Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Sam­me op­bak­ning får tid­li­ge­re for- svars­mi­ni­ster Sø­ren Ga­de ( V), som gør co­me­ba­ck i dansk po­li­tik og stil­ler op til næ­ste fol­ke­tings­valg.

Ven­stres næst­for­mand, Kri­sti­an Jensen, er klar bund­prop blandt de tre top­po­li­ti­ke­re med en op­bak­ning fra kun 13 pro­cent af Ven­stre- væl­ger­ne.

Iføl­ge Ru­ne Stu­ba­ger, som er valg- for­sker og pro­fes­sor ved In­sti­tut for Statskund­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet, er der næp­pe tvivl om, at Løk­kes man­ge bi­lags­sa­ger er en med­vir­ken­de år­sag til, at så man­ge af par­tiets eg­ne væl­ge­re ven­der sig imod ham i må­lin­gen.

» Det er ik­ke et godt ud­gangs­punkt, når kun hver tred­je bak­ker op om for­man­den. Vi har kun­net se i tid­li­ge­re må­lin­ger, at der er en vis form for skep­sis over for Lars Løk­ke langt ind i blå blok, og nu kan vi se, at det er der og­så helt ind i Ven­stres egen væl­ger­ska­re, « si­ger Ru­ne Stu­ba­ger.

Svæk­ket fol­ke­lig­hed

Dis­kus­sio­nen om for­mand­spo­sten i Ven­stre kul­mi­ne­re­de i for­å­ret sid­ste år på et be­rømt ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de i par­ti­et, hvor Løk­ke var tæt på at bli­ve væl­tet som for­mand ef­ter en ræk­ke pro­blem­sa­ger om tøj- bi­lag og dy­re rej­ser, men Kri­sti­an Jensen trak sig fra for­mands­op­gø­ret i sid­ste øje­blik, ef­ter at Sø­ren Ga­de blev bragt i spil som mu­lig mod­kan­di­dat.

Pro­fes­sor Ru­ne Stu­ba­ger vur­de­rer, at den sto­re støt­te til Ga­de kan af­ta­ge, så snart han bli­ver en me­re ak­tiv spil­ler i po­li­tik igen.

» Sø­ren Ga­de er en rund per­son, som ik­ke har stødt no­gen fra sig på det se­ne­ste. Han har ik­ke væ­ret i front end­nu og haft an­sva­ret for he­le pa­let­ten af Ven­stres po­li­tik. Hvis han først kom­mer det, så kan no­get af hans bre­de fol­ke­lig­hed godt for­svin­de lidt. «

Ven­stre- væl­ger­ne er og­så ble­vet spurgt, om Løk­kes man­ge per­sonsa­ger har svæk­ket de­res lyst til igen at sæt­te kryds ved par­ti­et ved næ­ste fol­ke­tings­valg. Kun 60 pro­cent sva­rer, at det ik­ke har svæk­ket de­res lyst.

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer, In­ger Støj­berg, kal­der tal­le­ne ’ ær­ger­li­ge’, men hun til­læg­ger dem ik­ke stor be­tyd­ning for det kom­men­de fol­ke­tings­valg.

En tur i me­di­e­møl­len

» Jeg tror, det helt na­tur­ligt vil sæt­te sig i må­lin­ger­ne, når man har væ­ret igen­nem en me­di­e­møl­le som Lars Løk­ke Ras­mus­sen har væ­ret igen­nem. Jeg kan ba­re si­ge, at når jeg læ­ser ar­tik­ler om Lars Løk­kes per­son, så kan jeg ik­ke gen­ken­de det bil­le­de, som no­gen for­sø­ger at ma­le af ham, « si­ger In­ger Støj­berg.

Er det ik­ke et pro­blem, når vi står for­an et fol­ke­tings­valg, at de tal er så la­ve?

» Det er ik­ke no­get, jeg hæn­ger mig i. Dan­sker­ne stem­mer på Ven­stre i et pænt om­fang, og jeg tror, de stem­mer ud fra den po­li­tik, som skal gen­nem­fø­res, og ik­ke alt mu­lig an­det, « si­ger In­ger Støj­berg.

Lars Løk­ke Ras­mus­sens bi­lags­sa­ger spø­ger sta­dig. Så­le­des får par­ti­for­man­den kun op­bak­ning fra godt en tred­je­del af par­tiets eg­ne væl­ge­re. Sø­ren Ga­de, der er på vej til­ba­ge i po­li­tik, får op­bak­ning fra li­ge så man­ge som Løk­ke, mens Kri­sti­an Jensen kun er den fo­re­struk­ne for­mand for 13 pct. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.