Kom­mu­ner uden flygt­nin­ge får del i pen­ge­pul­je

BT - - NAF - Ar­kiv­fo­to: Claus Bech

FLYGT­NIN­GE

For­di der er ud­sigt til, at flygt­nin­ge­strøm­men til Dan­mark vil bli­ve tre gan­ge så stor i år, er der af­sat 325 mio. kr. til at fin­de hus­ly til de om­kring 12.000, der vil an­kom­me til Dan­mark.

Men selv om Kø­ben­havn ik­ke mod­ta­ger én ene­ste ny flygt­ning i år, får ho­ved­sta­den al­li­ge­vel del i pulj­en, og det væk­ker un­dren i fle­re kom­mu­ner, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Thomas Adelskov ( S), som er borg­me­ster i Ods­her­red Kom­mu­ne, er util­freds med for­de­lin­gen, for­di Kø­ben­havns Kom­mu­ne står til at få næ­sten ni mil­li­o­ner kro­ner, mens Ods­her­red får knap tre mil- li­o­ner, selv­om kom­mu­nen for­ven­ter at by­de 114 flygt­nin­ge vel­kom­men i kom­mu­nen.

» Det er stærkt util­freds­stil­len­de, at for­de­lin­gen af pen­ge ik­ke re­elt af­spej­ler, hvem der fak­tisk på­ta­ger sig en ek­stra op­ga­ve, « si­ger han til avi­sen.

Kø­ben­havns Kom­mu­ne får del i pulj­en, for­di 200 mil­li­o­ner kro­ner bli­ver for­delt som ek­stra­or­di­nært in­te­gra­tion­s­tilskud ef­ter kri­te­ri­er, hvor al­le flygt­nin­ge, der er i gang med det tre­åri­ge in­te­gra­tions­pro­gram i kom­mu­nen, tæl­ler med.

I for­bin­del­se med for­de­lin­gen af pen­ge­ne si­ger in­den­rigs- og øko­no­mi­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ( R), at kom­mu­ner­ne står med langt stør­re op­ga­ver med at mod­ta­ge og in­te­gre­re flygt­nin­ge, og det er der­for, der er brug for ek­stra res­sour­cer. Det har iføl­ge avi­sen ik­ke væ­ret mu­ligt at få en ud­dy­ben­de kom­men­tar fra mi­ni­ste­ren. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.