Dan­ske sol­da­ter dræb­te mindst 18 ci­vi­le i Af­g­ha­ni­stan

BT - - NAF - Ida Mey­er Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: Erik Ref­ner

FOR­SVA­RET

Un­der den ot­te år lan­ge krig i Af­g­ha­ni­stan har dan­ske sol­da­ter dræbt mindst 18 ci­vi­le, her­i­blandt ad­skil­li­ge børn, skri­ver In­for­ma­tion.

Avi­sen har få­et ak­tind­sigt i en ræk­ke do­ku­men­ter fra for­sva­ret og For­sva­rets Au­ditørkor­ps, som vi­ser, at for­sva­ret sy­ste­ma­tisk har be­talt mil­li­o­ner i kom­pen­sa­tion for de ska­der, der er for­voldt på men­ne­sker, ejen­dom og dyr i Af­g­ha­ni­stan.

I en af de vær­ste af sa­ger­ne, som In­for­ma­tion har få­et kend­skab til via ak­tind­sig­ten, blev fem men­ne­sker dræbt, hvoraf to var børn, mens fi­re an­dre blev sår­et. Det ko­ste­de den dan­ske stat 267.050 kro­ner i kom­pen­sa­tion til de ef­ter­lad­te. I an­dre sa­ger har Dan­mark be­talt mel­lem 37.500 og 50.000 kro­ner for et men­ne­ske­liv, mens en hårdt sår­et kvin­de fik 18.000 kro­ner og et sår­et barn 3.000 kro­ner.

» Vi ud­be­tal­te mas­ser af kom­pen­sa­tio­ner. Det var kun ri­me­ligt, for der var vir­ke­lig mas­ser af ska­der. Vi skød jo som be­kendt tem­me­lig me­get, mens vi var der, « for­tæl- ler kap­ta­jn Mads Sil­berg til In­for­ma­tion. Han var så­kaldt Cimic- of­fi­cer i Af­g­ha­ni­stan i 2010 og an­svar­lig for for­hol­det til ci­vil­be­folk­nin­gen.

Det er ik­ke lyk­ke­des avi­sen at få et in­ter­view med che­fen for Dan­marks in­ter­na­tio­na­le ope­ra­tio­ner, ober­st­løjt­nant Jens Løn­borg, men i en mail til In­for­ma­tion skri­ver han, at » for­må­let med ud­be­ta­ling af ku­lan­cer ( kom­pen­sa­tion, red.) var at be­va­re et godt for­hold til lo­kal­be­folk­nin­gen. Det er svært at må­le ef­fek­ten di­rek­te og kvan­ti­ta­tivt, men det er vo­res vur­de­ring, at det hav­de en ef­fekt « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.