’’

BT - - NAF -

Det er dog lidt un­der­ligt, at kri­tik­ken kom­mer fra et par­ti, der hver dag si­den se­ne­ste fol­ke­tings­valg har øget Dan­marks gæld med 100 mil­li­o­ner kro­ner. Hvem skal be­ta­le al­le de pen­ge til­ba­ge? Er det bør­ne­bør­ne­ne el­ler bør­ne­ne?

Ven­stre- for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen om den ak­tu­el­le so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske an­non­ce­kampag­ne

med ham selv i cen­trum - i Po­li­ti­ko

Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.