DF HAR RE­KORD

Dansk Fol­ke­par­ti vil af­skaff e re­gio­ner­ne, for­di re­gions­po­li­ti­ker­ne i for de­res pen­ge, men par­ti­et har selv re­kor­den i fra­vær i Re­gion Ho

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

AF­BUD

Dansk Fol­ke­par­tis vær­di­o­rd­fø­rer Pia Kjær­s­gaard rev­ser re­gions­po­li­ti­ker­ne for ik­ke at la­ve nok. Men det ram­mer nu hen­des egen mand Hen­rik Thorup og re­sten af Dansk Fol­ke­par­tis fol­ke­valg­te i ho­ved­sta­den.

BT har så­le­des un­der­søgt an­tal­let af afb ud til re­gions­rå­ds­mø­der i Re­gion Ho­ved­sta­den, og her top­pes li­sten af Dansk Fol­ke­par­ti, som net­op har Hen­rik Thorup i spid­sen.

Sam­let set har de i alt fem fol­ke­valg­te DFe­re i Re­gion Ho­ved­sta­den meldt afb ud 13 gan­ge til de 11 re­gions­mø­der, der si­den 1. ja­nu­ar 2014 er ble­vet afh oldt, vi­ser gen­nem­gan­gen. Og det er så­le­des klart det hø­je­ste fra­vær for­delt på an­tal med­lem­mer.

Hen­rik Thorup har meldt afb ud til tre af mø­de­r­ne samt seks mø­der i de to re­gions­ud­valg, han og­så er med­lem af.

Der­u­d­over har Hen­rik Thorup fem gan­ge i sam­me pe­ri­o­de væ­ret fra­væ­ren­de til et el­ler fl ere punk­ter på re­gions­rå­ds­mø­der, selv­om han del­ta­ger. Som ek­sem­pel frem­går det af be­slut­nings­re­fe­ra­tet tirs­dag den 19. au­gust 2014, at Hen­rik Thorup er fra­væ­ren­de ved sag 1- 5 og sag 7- 17, og der­med kun del­ta­ger i ét ud af 17 punk­ter på dags­or­de­nen.

Sam­ti­dig har Pia Kjær­s­gaard di­rek­te slå­et fast, at me­get få af re­gions­med­lem­mer­ne ’ ar­bej­der for de­res pen­ge’.

Ord­k­nap

» Hen­rik ( Thorup, red.) er helt enig med mig om, at re­gio­ner­ne skal ned­læg­ges. Tænk på, at der sid­der 41 per­so­ner i hver af de fem re­gions­råd i lan­det, men det er me­get få af dem, der egent­lig ar­bej­der for de­res pen­ge, « sag­de Pia Kjær­s­gaard i 2011 til Ek­stra Bla­det.

I Dansk Fol­ke­par­tis uge­brev fra april 2011 skrev Pia Kjær­s­gaard, ’ at re­gio­ner­ne var et nød­ven­digt on­de, og man bør nu drøft e de­res af­vik­ling’.

I dag er Pia Kjær­s­gaard dog me­re ord­k­nap, da BT præ­sen­te­rer hen­de for man­dens fra­vær.

» Jeg tror, de har et pænt frem­mø­de, så­dan som jeg li­ge kan vur­de­re det, men det er ir­re­le­vant at spør­ge mig om. Han ar­bej­der og er ik­ke fra­væ­ren­de, « si­ger hun.

Kom­mu­nal­ord­fø­rer hos Dansk Fol­ke­par­ti, Mor­ten Ma­ri­nus, ken­der ik­ke til fra­væ­ret de en­kel­te ste­der. Han me­ner, re­gions­po­li­ti­ker­ne skal pas­se de­res hverv, men at der er plads til et en­kelt el­ler to afb ud om året. Han mo­de­re­rer dog Pia Kjær­s­gaards ud­ta­lel­se om, at de ik­ke ar­bej­der:

» Re­gions­med­lem­mer­ne ar­bej­de rbe­stemt for de­res pen­ge. Men 41 med­lem­mer i hver re­gion er må­ske for man­ge. Det kan man så dis­ku­te­re po­li­tisk. Vi me­ner dog sta­dig, at re­gio­ner­ne har ud­fyldt de­res op­ga­ver, og der­for er det på ti­de, at op­ga­ver­ne bli­ver fl yt­tet. Vi me­ner, Dan­mark er for lil­le et land til at ha­ve så man­ge, sty­ren­de led, « si­ger Mor­ten Ma­ri­nus, som selv tid­li­ge­re og­så har væ­ret med­lem i et re­gions­råd.

Tid til toilet­tet

Hen­rik Thorup me­ner ik­ke, at han har for me­get fra­vær.

» Hvis man kom­mer fra et for­sin­ket mø­de, el­ler skal til et mø­de se­ne­re, kan man mis­se nog­le punk­ter. Nog­le går og­så fra mø­de­r­ne for at ta­le med pres­sen. El­ler går på toilet­tet. Man kan ik­ke sid­de i sa­len he­le ti­den, « si­ger Hen­rik Thorup om de må­ned­li­ge re­gions­rå­ds­mø­der, som iføl­ge ham va­rer fi re til fem ti­mer uden pau­ser: Stats­re­visor i Fol­ke­tin­get: 312.444 kr. Re­gion Ho­ved­sta­den: 251.034 kr. Dan­ske Re­gio­ner: 229.606 kr. Med­lem af Skat­te­an­ke­nævn: 39.900 kr.

SØN­DAG 10. MAJ 2015 Afb ud Hen­rik Thorup Ken­neth Kristensen Berth Mar­le­ne Har­p­søe Finn Ru­daizky I alt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.