’’

BT - - NYHEDER - Pia Kjær­s­gaard i 2011

Tænk på, at der sid­der 41 per­so­ner i hver af de fem re­gions­råd i lan­det, men det er me­get få af dem, der egent­lig ar­bej­der for de­res pen­ge

» Jeg tror nok, jeg hø­rer til i den tun­ge en­de af dem, der ar­bej­der mest i re­gio­nen, « si­ger han.

Hen­rik Thorup er 1. næst­for­mand og står i spid­sen for DF i Re­gion Ho­ved­sta­den, og der­med er det æg­te­fæl­len, Pia Kjær­s­gaard vil fy­re. Den tjans gi­ver ham år­ligt 251.034 kro­ner, men til­sy­ne­la­den­de er han og­så en af de re­gions­po­li­ti­ke­re, der yn­der at bli­ve væk.

På ni­veau med De Ra­di­ka­le

» Der er al­tid en gyl­dig grund, hvis ik­ke man kom­mer til et mø­de. Man kan ik­ke ba­re bli­ve væk, Re­gio­nen skal gi­ve ac­cept. At jeg er stats­re­visor gør, at jeg en gang imel­lem er nødt til at mel­de afb ud. Og jeg sy­nes ik­ke, det er vold­somt, at jeg har væ­ret væk det an­tal gan­ge, « si­ger Hen­rik Thorup og un­der­stre­ger sam­ti­dig, at der li­ge­frem er reg­ler for, hvor­når man må mel­de afb ud. I så fald bli­ver der ind­kaldt en sted­fortræ­der.

Et an­det af Dansk Fol­ke­par­tis med­lem­mer i Re­gion Ho­ved­sta­den, Mar­le­ne Har­p­søe, har væ­ret sy­ge­meldt si­den ja­nu­ar 2015. Træk­ker man hen­des fra­vær fra i op­gø­rel­sen, lig­ger Dansk Fol­ke­par­ti og Ra­di­ka­le Ven­stre næ­sten på sam­me ni­veau i fra­vær.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.