Børn mob­bes un­der sport

To ud af ti børn bli­ver dril­let, når de dyr­ker sport i fri­ti­den, vi­ser ny un­der­sø­gel­se

BT - - NAF ER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DRIL­LE­RI

Det skul­le ger­ne væ­re sjovt at stil­le sko­le­ta­sken og hop­pe i fod­bold­støv­ler­ne, gri­be ketsje­ren el­ler craw­le om kap i svøm­me­hal­len i fri­ti­den.

Men for to ud af ti børn bli­ver sport­sak­ti­vi­te­ten i fri­ti­den over­skyg­get af en knap så hyg­ge­lig fø­lel­se, nem­lig mob­ning og dril­le­ri.

Det vi­ser en un­der­sø­gel­se blandt 9- 16- åri­ge fo­re­ta­get af Cen­ter for Ung­doms­stu­di­er ( CUR) for Mary Fon­den, Red Bar­net, DBU og TrygFon­den.

Iføl­ge Sø­ren Øster­gaard, der er cen­ter­le­der ved Cen­ter for Ung­doms­stu­di­er, gi­ver re­sul­ta­ter­ne god grund til be­kym­ring.

» Det er pro­ble­ma­tisk, at to ud af ti børn op­le­ver at bli­ve dril­let i for­bin­del­se med idræt, for det be­ty­der, at nog­le af dem fak­tisk stop­per med at dyr­ke idræt, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau og hen­vi­ser til, at en tid­li­ge­re CUR- un­der­sø­gel­se fra 2013 blandt an­det vi­ser, at hvert ot­ten­de barn er stop­pet til en fri­tidsak­ti­vi­tet på grund af mi­striv­sel.

Ud­over at to ud af ti børn har op­le­vet mob­ning på egen krop, vi­ser un­der­sø­gel­sen, som byg­ger på in­ter­view og spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­ser fo­re­ta­get i 20 klub­ber og med cir­ka 1.200 be­sva­rel­ser fra udø­ve­re, træ­ne­re, in­struk­tø­rer, for­æl­dre og be­sty­rel­ses­med­lem­mer, at 29 pro­cent af de ads­purg­te børn til­med har haft fø­lel­sen af at bli­ve holdt uden­for.

Der­til vi­ser un­der­sø­gel­sen, at bør­ne­nes dril­le­ri­er – over­ra­sken­de nok - pri­mært fin­der sted, når der fak­tisk er en træ­ner til ste­de og of­test i for­bin­del­se med sel­ve træ­nin­gen. Og det skal der la­ves om på, un­der­stre­ger Sø­ren Øster­gaard.

Skal læ­re at ta­ck­le mi­striv­sel

» Den helt sto­re ud­for­dring er at klæ­de træ­ne­re og in­struk­tø­rer på til at se mi­striv­sel. Det hand­ler ik­ke om at hol­de kur­ser om, hvor­dan man ta­ck­ler mi­striv­sel, men det hand­ler i hø­je­re grad om at få in­te­gre­ret - som en del af træ­ner­ud­dan­nel­sen - at triv­sel og­så er en vig­tig del af at dyr­ke idræt, « si­ger han og fast­slår:

» Der skal væ­re fo­kus på, at vi bli­ver bed­re til vo­res idræt, men der skal og­så væ­re fo­kus på, at vi be­hand­ler hin­an­den or­dent­ligt. «

Den­ne hold­ning de­ler Mary Fon­dens di­rek­tør, Hel­le Øster­gaard:

» Børns triv­sel i fri­tids­li­vet er et om­rå­de, som of­te bli­ver over­set. Det vil vi ger­ne æn­dre på. Vi kan se i un­der­sø­gel­sen, at der er stor vel­vil­je for at ar­bej­de med triv­sel og fæl­les­skab i for­e­nings­li­vet, men og­så, at man ik­ke har kon­kre­te red­ska­ber til at ar­bej­de med det, « ly­der det i en pres­se­med­del­el­se fra di­rek­tø­ren for Mary Fon­den, som der­for har ud­vik­let ma­te­ri­a­le, der skal gi­ve kon­kret in­spira­tion til at styr­ke sam­men­hol­det i klub­ber­ne.

De net­op of­fent­lig­gjor­te re­sul­ta­ter i un­der­sø­gel­sen er blot del­e­le­men­ter af he­le Mary Fon­den og CURs un­der­sø­gel­se om triv­sel i fri­tids­li­vet, som for­ven­tes helt fær­dig i ef­ter­å­ret 2015.

Det er ik­ke sjovt at bli­ve mob­bet, ba­re for­di man ik­ke er li­ge så god en fod­bold­spi­il­ler som Mes­si og Ro­nal­do. Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.