VIG­GO GØR DET SELV

In­gen vil­le kø­be Vig­go Mor­ten­sens ny­e­ste film. Al­li­ge­vel er han og Ghi­ta Nør­by ta­get på dan­mark­s­tur­né

BT - - NAF ER - Char­lot­te Nielsen cnie@ bt. dk

MAGICAL MYSTE­RY TOUR

Bil­let­ter­ne i Kor­sør Bio blev ud­solgt på fem mi­nut­ter. Det er vel at mær­ke re­kord i en bi­o­graf, der er ver­dens æld­ste fun­ge­ren­de fra 1908.

Men det er da hel­ler ik­ke hver dag, en ver­den­skendt sku­e­spil­ler sam­men med en af Dan­marks stør­ste sku­e­spil­le­rin­der gæ­ster den dan­ske provins.

Ik­ke de­sto min­dre er det, hvad der i dis­se da­ge fo­re­går, når Vig­go Mor­ten­sen, Ghi­ta Nør­by og den un­ge dan­ske sku­e­spil­ler Vi­il­b­jørk Mal­ling Ag­ger kø­rer Dan­mark rundt og vi­ser den dansk co- pro­du­ce­re­de, ar­gen­tin­ske spil­le­film ’ Jauja’.

Fil­men vandt kri­ti­ker­pri­sen ef­ter ver­denspre­mi­e­ren på film­festi­va­len i Can­nes sid­ste år, men in­gen i Dan­mark vil­le kø­be den til en me­re al­min­de­lig bi­o­graf­di­stri­bu­tion. Til at be­gyn­de med var Vig­go Mor­ten­sen en smu­le skuf­fet over den mang­len­de op­bak­ning, si­ger han i et stør­re in­ter­view i Ber­ling­s­ke.

In­gen støt­te

» Jeg tro­e­de, vi kun­ne få en el­ler an­den form for støt­te. Ik­ke me­get, men må­ske lidt støt­te til lan­ce­ring, festi­va­ler og så vi­de­re. Det Dan­ske Fil­min­sti­tut var ik­ke in­ter­es­se­ret, og da jeg hav­de for­søgt to- tre gan­ge, sag­de jeg til Alonso ( in­struk­tør, red.), at vi skul­le la­ve fil­men al­li­ge­vel. Vi valg­te så at gø­re det he­le selv, og det er alt­så sjovt, « si­ger Vig­go Mor­ten­sen.

Det er ham selv, der sid­der bag rat­tet, når han og Ghi­ta Nør­by si­den ons­dag har væ­ret på rund­t­ur i Dan­mark med fil­men.

Den 55- åri­ge sku­e­spil­ler har de se­ne­ste år væ­ret med i film over he­le ver­den og knap så me­get i USA. Han er

SØN­DAG 10. MAJ 2015 dog ik­ke ban­ge for at bli­ve glemt i Hol­lywood, si­ger han til Ber­ling­s­ke.

» Folk i bran­chen tæn­ker ik­ke så me­get på mig, som de gjor­de tid­li­ge­re, og det har helt klart no­get at gø­re med den slags film, jeg la­ver. Men jeg er så­dan set li­geg­lad. Jeg vil hel­le­re se til­ba­ge på fem film, jeg har la­vet i lø­bet af 20 år og ha­ve det godt med dem – at de næ­sten var go­de og vi hav­de det sjovt sam­men – end la­ve no­get bras. Jeg er og­så li­geg­lad med den sto­re løn­check, « si­ger han.

I de her da­ge er Vig­go Mor­ten­sen des­u­den sær­ligt glad for at væ­re sam­men med de dan­ske fætre, ku­si­ner og tan­ter. Hans mor dø­de nem­lig i sid­ste uge.

» De sid­ste fem år har hun væ­ret me­get syg, og vi har ik­ke kun­net ta­le sam­men, men vi kun­ne sid­de og se på hin­an­den, og der var en kon­takt af en slags mel­lem os. Jeg hav­de få­et sagt far­vel til hen­de. Nu vi ta­ler om det, vil­le jeg væ­re glad for, hvis hun og­så kun­ne væ­re her. Når jeg tæn­ker på det, bli­ver jeg trist, « si­ger Vig­go Mor­ten­sen så­le­des til avi­sen.

Den rø­de lø­ber var rul­let ud i Kor­sør, da de tre sku­e­spil­le­re Vig­go Mor­ten­sen, Ghi­ta Nør­by og Vi­il­b­jørk Mal­ling Ag­ger fra fil­men ’ Jauja’ be­søg­te by­en. Fo­to: JENSEN/ SIPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.