Man­ge tom­me cel­ler

An­tal­let af opkla­re­de for­bry­del­ser og va­re­tægts­fængs­lin­ger er fal­det dra­stisk si­den ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SØN­DAG 10. MAJ 2015

FÆNGS­LER

De se­ne­ste år har pres­set på de dan­ske fængs­ler væ­ret af­ta­gen­de, og ud­vik­lin­gen fort­sæt­ter. I de før­ste tre må­ne­der af 2015 har be­læg­nin­gen i Kri­mi­nal­forsor­gen væ­ret 92 pro­cent, vi­ser Fængsels­for­bun­dets fak­ta- no­tat. Det er i ud­gangs­punk­tet en god nyhed, ly­der det fra for­bun­dets for­mand, Kim Øster­bye:

» Det er en god nyhed i det til­fæl­de, at kri­mi­na­li­te­ten er fal­det - og det er den fak­tisk. Men det er desvær­re kun en del af for­kla­rin­gen. Den an­den del hand­ler om, at vi si­den ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn i fe­bru­ar har set et po­li­ti­fo­kus, der gør, at der er for man­ge kri­mi­nel­le, der ren­der rundt på ga­der­ne, « si­ger han.

I 2013 var be­læg­nings­pro­cen­ten i Kri­mi­nal­forsor­gen op­pe på 97 pro­cent, i 2014 faldt det til 94 pro­cent, og i be­gyn­del­sen af 2015 er det fal­det yder­li­ge­re et nøk til 92 pro­cent. at vi sæt­ter fle­re i al­ter­na­ti­ve straf­for­mer - i fod­læn­ker og sam­fund­stje­ne­ste, « si­ger Kim Øster­bye og til­fø­jer:

» Men ved si­den af det kan vi se, at der og­så er et fald i opkla­re­de for­bry­del­ser og va­re­tægts­fængs­lin­ger, som er fal­det dra­stisk ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn. «

Æn­dret fo­kus gør for­skel­len

For­man­den sam­men­lig­ner si­tu­a­tio­nen ef­ter ter­r­or­an­gre­bet med po­li­ti­re­for­men fra 2007, hvor fængs­ler­ne og­så plud­se­lig stod tom­me - ’ for­di po­li­ti­et hav­de travlt med at flyt­te rundt på skri­ve­bor­de’.

» Når po­li­tiets fo­kus er på no­get an­det end det go­de po­li­ti­ar­bej­de med at opkla­re for­bry­del­ser, så mær­ker vi det fak­tisk for­holds­vis hur­tigt i Kri­mi­nal­forsor­gen. «

Som føl­ge af den la­ve be­læg­ning har Kri­mi­nal­forsor­gen luk­ket over 400 plad­ser i en ræk­ke ar­re­st­hu­se og fængs­ler.

An­tal­let af ind­sat­te i de dan­ske fængs­ler er fal­det. Det skyl­des et æn­dret po­li­ti­fo­kus ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn i fe­bru­ar. Her er det en tom cel­le i Stats­fængs­let Østjyl­land. Fo­to: Uf­fe Weng

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.