Flystyrt i Spa­ni­en

BT - - NAF - Sten Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ULYK­KE

Fi­re mel­des dræbt og to al­vor­ligt kvæ­ste­de, ef­ter et ny­ud­vik­let Air­bus 400Mtrans­port­fly be­reg­net til mi­li­tært brug i går ef­ter­mid­dag styr­te­de ned nord for luft­hav­nen ved den span­ske by Se­vil­la.

Red­nings­mand­ska­bet op­ly­ser iføl­ge Reu­ters, at der var syv per­so­ner om bord på fly­et, der styr­te­de ned i en over­ris­lings­ka­nal på en mark nord for luft­hav­nen.

Ma­ski­nen var på en test- flyv­ning og let­tet fra Se­vil­la, og pi­lo­ten meld­te iføl­ge lo­ka­le me­di­er om pro­ble­mer, kort in­den fly­et styr­te­de til jor­den, op­ly­ser BBC.

Den span­ske avis El Pais op­ly­ser des­u­den, at fly­et ram­te en el- mast i styr­tet, og at strøm­men til en nær­lig­gen­de by er af­brudt.

Af­lø­ser Hercu­les

Air­bus 400M er ud­set som af­lø­ser for en lang ræk­ke Na­to­lan­des ef­ter­hån­den al­dren­de Hercu­les- trans­port­fly fra de ame­ri­kan­ske Lo­ck­he­eds fa­brik­ker. Fly­et var iføl­ge Reu­ters sam­let på Air­bus’ fa­brik i Se­vil­la, og det er før­ste gang, at fly­ty­pen ram­mes af ha­va­ri,

Pro­du­cen­ten Air­bus In­du­strie er ba­se­ret i Eu­ro­pa, og lig­ger glo­balt i knivskarp kon­kur­ren­ce med Bo­e­ing­fa­brik­ker­ne i USA.

Blandt de lan­de, som har af­gi­vet or­drer på Air­bus’ mi­li­tæ­re trans­port­fly, er Spa­ni­en, der har til­ken­de­gi­vet, at man vil kø­be 27, hvoraf det før­ste skal le­ve­res næ­ste år. Ulyk­kes­fly­et var be­stilt af Tyr­ki­et, der har sendt et ha­va­ri­team til nedstyrt­nings­ste­det.

Ud over Spa­ni­en og Tyr­ki­et har Bel­gi­en, Stor­bri­tan­ni­en, Frank­rig, Tys­kland og Luxem­bourg af­gi­vet or­drer på fly­et.

Spansk po­li­ti har of­fent­lig­gjort det­te bil­le­de fra flystyr­tet, der fandt sted i nær­he­den af luft­hav­nen i Se­vil­la. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.