Mil­li­on- chan­cer­ne vok­ser

In­gen vandt hi­sto­ri­ens stør­ste Eu­ro­ja­ck­pot- ge­vinst. Nu kan du bli­ve mangemillionær på an­den­præ­mi­en

BT - - NAF - Char­lot­te Nielsen cnie@ bt. dk

LOT­TE­RI

Drøm­mer du om øko­no­misk uaf­hæn­gig­hed? Dan­sker­ne har sta­dig chan­cen for at vin­de det hi­sto­risk svim­len­de be­løb på 570 mil­li­o­ner kro­ner i det eu­ro­pæ­i­ske Lotto, Eu­ro­ja­ck­pot.

Fre­dag af­ten over­le­ve­de før­ste­præ­mie­pulj­en end­nu en træk­ning, og den hal­ve mil- li­ard kro­ner er alt­så sta­dig på høj­kant.

Det er i 10 uger ik­ke lyk­ke­des no­gen af spil­ler­ne at få de fem vindertal og to stjer­ne­tal, der kræ­ves for at ind­lø­se ho­ved­præ­mi­en. Den har der­med nå­et sit mak­si­mum på 570 mil­li­o­ner kro­ner og kan der­for ik­ke sti­ge yder­li­ge­re. Men som man si­ger: Når det reg­ner på præ­sten...

Fra nu af ry­ger mil­li­o­ner­ne nem­lig ned i an­den­præ­mie­pulj­en. Det kan alt­så plud­se- lig bli­ve ret gun­stigt at ha­ve de fem vindertal og et ud af de to stjer­ne­tal på ræk­ke. Prog­no­ser­ne lover nem­lig en an­den­præ­mie­pul­je på 139 mil­li­o­ner kro­ner på fre­dag.

Halv mio. dan­ske­re spil­le­de

Drøm­men om de man­ge mil­li­o­ner har da og­så få­et dan­sker­ne til i den grad at svin­ge dan­kor­te­ne op til fre­da­gens ud­træk­ning, ly­der det fra Dan­ske Spil.

» I den for­gang­ne uge spil- le­de en halv mil­li­on dan­ske­re med, hvil­ket er dob­belt så man­ge som nor­malt. Eu­ro­ja­ck­pot er et me­get pul­je­føl­somt spil, hvil­ket be­ty­der, at jo stør­re pulj­en er, de­sto fle­re vil spil­le med. Vi har al­drig før prø­vet, at be­lø­bet er nå­et sit mak­si­mum, så vi er spænd­te på, hvad næ­ste uge fø­rer med sig, « si­ger kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der i Dan­ske Spil Ka­ren Min­ke.

Pulj­en har ik­ke væ­ret ud­be­talt, si­den en mor til fem

SØN­DAG 10. MAJ 2015 i Hels­in­gør vandt 315 mil­li­o­ner kro­ner den 20. fe­bru­ar. Og det ser ud til, at solskins­hi­sto­ri­en for al­vor har sat gang i dan­sker­nes drøm­me om øko­no­misk uaf­hæn­gig­hed.

» Ved før­ste ud­træk­ning ef­ter kvin­dens ge­vinst på 315 mil­li­o­ner steg om­sæt­nin­gen med 20 pro­cent. Og så er der ble­vet byg­get me­re og me­re på. Det er selv­føl­ge­lig svært at vi­de, om det er pulj­en, der træk­ker, el­ler om det er kend­ska­bet til spil­let, « si­ger Ka­ren Min­ke, der på­pe­ger, at Eu­ro­ja­ck­pot som et af de få spil kan få de fle­ste drøm­me til at gå i op­fyl­del­se.

» I mod­sæt­ning til Lotto gi­ver Eu­ro­ja­ck­pot jo fuld­stæn­dig øko­no­misk fri­hed, hvor man kan for­sør­ge ge­ne­ra­tio­ner og helt slip­pe for at ar­bej­de, « si­ger hun.

I gen­nem­snit de­ler tre til fi­re eu­ro­pæ­e­re an­den­præ­mie­pulj­en ved hver træk­ning. Nor­malt er an­den­præ­mie­pulj­en på 2- 15 mio. kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.