Smug­le­re på Fa­ce­book

BT - - NYHEDEF RPAUL - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Fa­ce­book, Scan­pix

UD­VAN­DRING

Med løf­te om rej­ser, der til for­veks­ling lig­ner re­ne char­ter­rej­ser på kryd­stogts­ski­be, re­k­la­me­rer men­ne­skes­mug­le­re via Fa­ce­book for at få flygt­nin­ge og ind­van­dre­re til at kø­be rej­ser over Mid­del­ha­vet. Én si­de bru­ger bil­le­der af mo­der­ne fær­ger, der lig­ger langt fra vir­ke­lig­he­dens usik­re bå­d­over­far­ter.

» En rej­se til Ita­li­en i næ­ste uge i en stor, hur­tig turist- ya­cht, « ly­der tek­sten iføl­ge avi­sen The Gu­ar­di­an på en Fa­ce­book- si­de, der er flan­ke­ret af et bil­le­de af et luksus­skib.

’ To eta­ger, air- con­di­tion, klar til turi­ster. An­be­fa­let til fa­mi­li­er,’ ud­dy­bes det.

Men der er ik­ke ta­le om en fa­mi­li­e­rej­se. Fa­ce­book- si­den til­hø­rer en tyr­kisk ba­se­ret grup­pe af men­ne­skes­mug­le- re og er blot én af man­ge si­der, der lover luk­suri­ø­se over­far­ter til Eu­ro­pa.

Halv pris for børn

Te­le­fon­num­mer, pri­ser og af­gangs­ske­ma­er lig­ger åbent frem­me. ri­er om, hvor­dan de kom til Eu­ro­pa.

’ Sik­ker­he­den er i top,’ ly­der for­sik­rin­gen på en si­de, der sty­res af den kend­te egyp­ti­ske smug­ler Abu Alaa, der vi­ser et bil­le­de af et gam­melt, ru­stent skib.

» Det ser ik­ke smukt ud, men det er per­fekt. Det er som et godt jak­ke­sæt, du har på til et bryl­lup. Al­le de­le er la­vet af jern. «

Man­ge tu­sin­de flygt­nin­ge og ind­van­dre­re er om­kom­met ved skibs­for­lis i Mid­del­ha­vet, og EU for­sø­ger at fin­de en løs­ning, der bå­de vil red­de men­ne­ske­liv og sik­re, at Ita­li­ens asyl­sy­stem ik­ke buk­ker un­der.

Vok­sen­de lov­løs­hed i Li­by­en får en del af skyl­den for, at men­ne­skes­mug­le­re frag­ter flygt­nin­ge over Mid­del­ha­vet til Eu­ro­pa. Iføl­ge Reu­ters ind­brin­ger det smug­ler­ne 600.000 kro­ner at sej­le én båd med flygt­nin­ge til Ita­li­en.

Vir­ke­lig­he­den er langt fra drøm­men for dem, der kryd­ser Mid­del­ha­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.