10.000 for æg

Læ­ge ad­va­rer mod sol­fe­ri­er og pen­ge­sum­mer til æg­do­no­rer, som den dan­ske sæd­bank Cry­os sen­der til Spa­ni­en

BT - - NF ER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ÆG­DO­NA­TION

10.000 kro­ner og en rej­se til sy­dens sol er, hvad den dan­ske sæd­bank Cry­os vil gi­ve dan­ske kvin­der for at do­ne­re æg. Sel­ska­bet har op­ret­tet et uden­land­sk dat­ter­sel­skab for at om­gå dansk lov, som for­by­der salg og han­del med æg. Og det er ik­ke kun dansk lov, der til­si­de­sæt­tes, på­pe­ger Sø­ren Zie­be, der er chef for fer­ti­li­tets­kli­nik­ken på Rigs­ho­spi­ta­let.

» Det er de dan­ske pa­tien­ter, der bli­ver ta­ber­ne. En ræk­ke af de alt for få kvin­der, der er vil­li­ge til at do­ne­re æg, vil så ta­ge til Spa­ni­en for at få 10.000 kro­ner, og så er det span­ske kvin­der, der ny­der godt af de æg, man er vil­lig til at do­ne­re, « si­ger han og hen­vi­ser til, at der li­ge nu er to års ven­te­tid på et æg i Dan­mark, for­di der er så få kvin­der, der øn­sker at do­ne­re.

Re­ge­rin­gen har el­lers for­søgt at ned­brin­ge ven­te­li­sten ved blandt an­det at æn­dre reg­ler­ne, så en kvin­de skal kun­ne mod­ta­ge om­kring 2.500 kro­ner for at do­ne­re æg, hvor man før fik 500 kro­ner. Men æn­drin­gen er ik­ke trå­dt igen­nem, for­tæl­ler Sø­ren Zie­be. de nye reg­ler for æg­do­na­tion, og fast­hol­der, at det ik­ke er en pro­blem­stil­ling, der kan fik­ses med en hur­tig lovæn­dring:

En ræk­ke hen­syn

» Kvin­der­ne vil som ud­gangs­punkt ik­ke do­ne­re æg­ge­ne, men hvis de får en sol­fe­rie oveni, vil de så ger­ne. Og det er be­tæn­ke­ligt. Det er vig­tigt, at vi ser det som et etisk spørgs­mål og der­for ik­ke ba­re et spørgs­mål om at æn­dre vo­res lov­giv­ning, og så er der sat flu­e­ben ved det. Der er en lang ræk­ke hen­syn og vær­di­er, som vi skal ba­lan­ce­re ud fra, in­den vi ba­re blindt la­der os be­ta­ge og ser vej­en frem med sol­fe­ri­en i Spa­ni­en som må­den at sik­re fle­re æg i Dan­mark på, « si­ger han. «

Fra po­li­tisk hold er der og­så mod­stand mod den hø­je præ­mi­e­ring af æg­do­na­tion. SF fryg­ter, at hvis man først skru­er pri­sen op, er det skru­en uden en­de, mens De Kon­ser­va­ti­ve vil hø­re eks­per­ter­nes råd til, hvor­dan man får fle­re kvin­der til at do­ne­re æg ’ af de rig­ti­ge år­sa­ger.’

Di­rek­tør Ole Schou fra den dan­ske sæd­bank Cry­os vil gi­ve dan­ske kvin­der en rej­se for at do­ne­re æg. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.