’’

BT - - NF ER -

Det er de dan­ske pa­tien­ter, der bli­ver ta­ber­ne

Sø­ren Zie­be, der er chef for fer­ti­li­tets­kli­nik­ken på

Rigs­ho­spi­ta­let

Di­rek­tø­ren i sæd­ban­ken Cry­os, Ole Schou, for­sik­rer over for Jyl­lands- Po­sten, at kvin­der­ne vil do­ne­re æg på et ’ fuldt op­lyst grund­lag’. Han på­pe­ger sam­ti­dig, at der ik­ke kom­mer no­gen do­noræg til de barn­lø­se, hvis der ik­ke er en ri­me­lig øko­no­misk kom­pen­sa­tion til do­nor­kvin­den.

For­mand for Det Eti­ske Råd Jacob Birk­ler luf­ter mu­lig­he­den for, at man end­nu ik­ke har set den ful­de virk­ning af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.