MORS DRENG STO

Mors dag er en ame­ri­kansk op­fin­del­se, men det var en dansk mand, der fik mær­ke­da­gen ind­ført her­hjem­me, og som i man­ge år var driv­kraf­ten bag

BT - - DAG - Di­nes Bo­gø bt@ bt. dk

TRA­GE­DIE

For me­re end 60 år si­den bo­e­de der en land­lig­ger på Sy­da­ma­ger, der blev kaldt ’ Mors dreng’. Et til­navn han selv var stolt af, hvad man nok ik­ke vil­le for­ven­te. Man­den med til­nav­net var Chri­sti­an Sven­nings­en. Han blev født 1896 i Vend­sy­s­sel og ud­van­dre­de i 1911 til USA.

Han delt­og i før­ste Ver­denskrig som ame­ri­kansk sol­dat og han var med i skyt­te­gravskri­gen i Frank­rig. Han modt­og tap­per­heds­me­dalj­en.

I 1920 vend­te han til­ba­ge til Dan­mark, hvor han blev an­sat på Chri­sti­ans­borg som rigs­dags­be­tjent. Fa­mi­li­en, hu­stru og dat­ter, bo­e­de i Sund­by på Ama­ger.

Sven­nings­en var me­get ak­tiv i fore­nin­gen ’ De Al­li­e­re­des Dan­ske Vaa­ben­fæl­ler’. På et be­sty­rel­ses­mø­de i fore­nin­gen frem­sat­te han i for­å­ret 1929 for­slag om, at ind­fø­re en ’ Mors dag’ i Dan­mark.

Pen­ge­ne, der skul­le ind­sam­les på den­ne dag, skul­le bru­ges til hjælp til krigsen­ker og mødre, der hav­de mi­stet en søn. mors dag- idéen kend­te han fra USA, hvor da­gen hav­de væ­ret af­holdt un­der for­skel­li­ge for­mer si­den 1908.

Dri­ven­de kraft til sin død

Sven­nings­en var den dri­ven­de kraft i mors dag- ko­mitéen til sin død i 1979. Da han hav­de dag­lig kon­takt med man­ge pres­se­folk, bl. a. på Chri­sti­ans­borg, var der her en di­rek­te lej­lig­hed til at få pres­sen in­ter­es­se­ret i ar­bej­det.

I Dan­mark af­hol­des mors dag al­tid an­den søn­dag i maj.

Er­hvervs­li­vet var na­tur­lig­vis ik­ke sen til at ud­nyt­te ide­en. Man vil­le ger­ne for­ø­ge om­sæt­nin­gen i blandt an­det blom­ster- og cho­ko­la­de­for­ret­nin­ger. Men Sven­nings­en fandt på råd, så de hand­len­de di­rek­te kom til at bi­dra­ge til sa­gen.

Ko­mitéen frem­stil­le­de mors dag- pla­ka­ter, som de hand­len­de kun­ne kø­be til op­hæng­ning i bu­tik­ker­ne. Bing & Grøn­da­hl frem­stil­le­de mors dag- kop­per, og plat­ter til støt­te for ko­mitéen.

Det lyk­ke­des ham og­så at få man­ge af da­ti­dens kend­te per­so­ner til at bak­ke op om sa­gen. Bl. a. fik han i tre­di­ver­ne føl­gen­de til at skri­ve om mors dag:

Karl Bjarn­hof, H. C. Han­sen, Fi­ni Henriques, Ragn­hild Hve­ger, Hen­rik Mal­berg, Ib Schøn­berg, Lud­vig Brand­strup, Thit Jensen, Pe­ter Freu­chen, Mor­ten Korch, Jo­hn Christ­mas- Møller og Thor­vald Stau­ning.

Tid­ligt hav­de Sven­nings­en for­søgt at få kir­kens støt­te til ko­mitéens ar­bej­de. Han hav­de hen­vendt sig til bi­skop Ha­rald Osten­feld og spurgt, om kir­kens præ­ster kun­ne ta­le lidt godt for sa­gen.

Over­tal­te bi­skop

Det men­te bi­skop­pen dog ik­ke. For­må­let var godt, men kir­ken kun­ne ik­ke støt­te det, da de hand­len­de brug­te ide­en kom­merci­elt, sag­de bi­skop­pen.

Chr. Sven­nings­en, der al­tid tal­te varmt for sa­gen, gjor­de bi­skop­pen op­mærk­som på, at så måt­te kir­ken jo så ta­ge af­stand fra ju­len og Jesu fød­sel. Sven­nings­ens hen­vis­ning vir­ke­de, og præ­ster­ne fik se­ne­re lov til at ind­flet­te en bøn for mors dag fra præ­di­ke­sto­len.

I 1948 hen­vend­te Sven­nings­en sig til frk. An­na Wester­gaard, der var for­mand for ’ Dan­ske kvin­ders Na­tio­nal­råd’. Sven­nings­en øn­ske­de at æn­dre mors dag- ko­mitéens for­mål så­le­des, at man frem­over støt­te­de Na­tio­nal­rå­dets ( se­ne­re Mødre­hjæl­pen) ar­bej­de.

Frk. Wester­gaard sag­de, at hun ik­ke helt for­stod ide­en, men at det må­ske var for­di, hun ik­ke selv var mor.

’ Det kan De bli­ve,’ repli­ce­re­de Chr. Sven­nings­en. - ’ Tak for til­bud­det,’ kom det tørt fra frk. Wester­gaard, - men jeg er over de 50.

Af­ta­len om øko­no­misk hjælp fra ko­mitéen kom dog i stand, og Mødre­hjæl­pen modt­og gen­nem man­ge år ad­skil­li­ge mil­li­o­ner kro­ner via ´ mors dag- ar­ran­ge­men­ter og ind­sam­lin­ger.

Ko­mitéen op­stil­le­de 10 reg­ler for, hvor­le­des man på en smuk må­de kun­ne fejre sin mor. Re­gel nr. 1 lød:

’ Over­tag al­le Mo­de­rens Ar­bej­der den Dag, saa­le­des at hun vir­ke­lig har en rig­tig Fest­dag.’

Sta­dig mors dreng

Han var al­tid stolt af sit til­navn i som­mer­huskvar­te­ret Dra­gør Syd­strand. Til­nav­net blev og­så flit­tigt brugt i avi­som­ta­ler, og det blev så kendt, at det li­ge­frem blev om­talt i et æl­dre lek­si­kon.

Un­der be­sæt­tel­sen var Chr. Sven­nings­en for­bin­del­ses­led mel­lem fle­re rigs­dags­med­lem­mer på Chri­sti­ans­borg og dan­ske agen­ter, der ar­bej­de­de for det bri­ti­ske SOE.

I tre­di­ver­ne be­gynd­te man at fejre en an­den mindst li­ge så vig­tig dag, nem­lig ’ fars dag’. Og­så en idé fra USA., men det var ik­ke Sven­nings­en, der ind­før­te den dag i Dan­mark. En dag, der er ble­vet mar­ke­ret på for­skel­li­ge da­ge i året, men nu lig­ger fast på grund­lovs­dag.

SØN­DAG 10. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.